8 θέσεις εργασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

8 θέσεις επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών προκήρυξε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών.

Ειδικότερα:

Ειδικότητα: 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγου
Περιοχή Απασχόλησης: Δρόμος Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας

Ειδικότητα: 1 θέση ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
Περιοχή Απασχόλησης: Δρόμος Γύθειο-Αρεόπολη-Γερολιμένας

Ειδικότητα: 6 θέσεις ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών για ανασκαφικές εργασίες
Περιοχή Απασχόλησης: Δρόμος Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Αγησιλάου 59, 23100 – Σπάρτη, υπόψιν κ.κ. Πα̟παστρατάκου Νικολάου ή Καραβούλια Ευάγγελου (τηλ. επικοινωνίας: 2731081128, 2731028503), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 07/06/2017 έως και 13/06/2017).

Κοινοποίηση