Ερώτηση Μπούκλη σε Πουλοκέφαλο για την ποιότητα νερού

mpouklis-flynewsΚε Πρόεδρε, στη συνεδρίαση της 05/12/2011 σε σχετική επερώτηση μας, ερωτούσαμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου: «To εξασθενές χρώμιο έχει ενταχθεί στην λίστα “των πολύ επικίνδυνων ουσιών” της οδηγίας REACH.

Προσφάτως, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., στηριζόμενη σε πολύχρονες, εξαντλητικές έρευνες των δεδομένων της επιστήμης της τοξικολογίας του εξασθενούς χρωμίου, σε εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, σε πλειάδα επιστημονικών συνεδρίων και διακρατικών συναντήσεων, όρισε ως στόχο ασφαλείας της ανθρώπινης υγείας από
εξασθενές χρώμιο τη συγκέντρωση των 0,02 ppb. Στο τέλος του περασμένου χρόνου το ΥΠΕΚΑ διοργάνωσε συνέδριο ειδικών που ανέλυσαν τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς των διεθνών τοξικολογικών και εργαστηριακών ερευνών γύρω από τους κινδύνους που το εξασθενές χρώμιο θέτει για τη δημόσια υγεία. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την εγκύκλιο ΑΔΑ 4Α3ΨΘ-Γ της 7/6/2011, σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει μια συστηματική καταγραφή των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, για μια περίοδο ενός έτους σε επίπεδο χώρας. Στους αποδέκτες αυτές της επιστολής βρίσκονται και οι 3 διευθύνσεις της κάθε Περιφέρειας (Δημόσιας Υγείας, Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής).
Ερωτείστε:
Ποια είναι τα ως τώρα αποτελέσματα για την Περιφέρειά μας;»

Κε Πρόεδρε,
Τότε, λόγω του σύντομου διαστήματος από την έκδοση της Εγκυκλίου από το Υπουργείο Υγείας (07/06/11) και της επερώτησης μας (05/12/2011), ήταν λογικό να μην έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου πλήρη στοιχεία και από τους 26 Δήμους και να μην έχει ολοκληρώσει μία ετήσια ελεγκτική καταγραφή μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων της.
Σήμερα, 11/04/2013, όπου σύντομα ολοκληρώνεται χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την ημερομηνία έκδοσης (της επισυναπτόμενης Εγκυκλίου) του Υπουργείου Υγείας (που έθετε ως στόχο συστηματικές καταγραφές ενός -1- έτους).

Σας ερωτούμε:

1) Ποια είναι τα  αποτελέσματα για την Περιφέρεια μας;

2) Τι στοιχεία έχουμε για τις συστηματικές μετρήσεις και καταγραφές στους 26 Δήμους της Περιφέρειας; Η ανωτέρω εγκύκλιος ορίζει, ότι:
Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν τα δείγματα νερού θα πρέπει να ληφθούν:
α) Από τα σημεία προέλευσης του νερού πριν την επεξεργασία του (γεωτρήσεις, επιφανειακά ύδατα κλπ)
β) Από το σημείο όπου το επεξεργασμένο νερό εισέρχεται στο δίκτυο διανομής
γ) Από σημεία στο δίκτυο διανομής (καθώς το τρισθενές χρώμιο μπορεί να μετατραπεί σε εξασθενές χρώμιο με την παρουσία οξειδωτικών ενώσεων. Για αυτό το λόγο τα σημεία του δικτύου που θα επιλεγούν θα πρέπει να αντιστοιχούν στο μέγιστο χρόνο παραμονής του νερού στο δίκτυο).

3) Τι στοιχεία έχουμε από τους ελέγχους των προαναφερθέντων Διευθύνσεων στις πέντε (5) Αντιπεριφέρειες της Πελοποννήσου, ως προς τα ανωτέρω;

4) Η επερώτηση μας αφορά κύρια το εξασθενές χρώμιο και το ολικό χρώμιο αλλά και κάθε άλλο βλαπτικό παράγοντα  με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) (Guidelines for drinking water quality).

5) Υπήρχαν υπερβάσεις ορίων; Σε κάθε περίπτωση η τήρηση της ανωτέρω τιμής (διευκρινίζει η ανωτέρω εγκύκλιος ΑΔΑ 4Α3ΨΘ-Γ της 7/6/2011 του Υπουργείου Υγείας)  για το ολικό χρώμιο είναι υποχρεωτική και οποιαδήποτε υπέρβαση της πρέπει να ανακοινώνεται από τους υπεύθυνους ύδρευσης στο κοινό, να διακόπτεται (υπό προϋποθέσεις) η παροχή του νερού και να αναλαμβάνονται αμέσως επανορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης του προβλήματος.

6) Υπάρχει περαιτέρω προγραμματισμός, αφενός συστηματικής παρακολούθησης και (εάν οι μετρήσεις καταδείξουν) απορρύπανσης και αποκατάστασης υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και αφετέρου αποκατάστασης της φήμης περιοχών της Περιφέρειας μας;

7) Έχει ληφθεί πρόνοια για διενέργεια συστηματικών μετρήσεων/καταγραφών σε γεωτρήσεις που επηρεάζονται από γειτονικές χωματερές (δείτε έτερη επερώτηση μας στις 16/01/12 με αναφορά σε σημαντικές, εντός των νομίμων ορίων, τιμές μετρήσεων εξασθενούς χρωμίου στα Δίδυμα Αργολίδας); Η αποκατάσταση των χωματερών δεν πρέπει αυταπόδεικτα να συνοδευθεί με αποκατάσταση του ζωογόνου ύδατος, εάν αυτό έχει ρυπανθεί; Αυτό το νόημα δεν έχει η αποκατάσταση της ρυπογόνου δυνατότητας των χωματερών;

8) Έχουν γίνει ποιοτικοί έλεγχοι, εκτός από το πόσιμο νερό και για το νερό άρδευσης καλλιεργειών; Έχουμε διαθέσιμες καταγραφές;

9) Υπάρχει γραπτώς, προγραμματισμός ή/και προληπτικός σχεδιασμός για περαιτέρω συστηματικές καταγραφές, εντοπισμό πιθανών πηγών ρύπανσης και απορρυπάνσεων, μέσω της τρέχουσας (ΕΣΠΑ) ή της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014-2020), με στόχο την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας;

Παρακαλούμε, όπως εισέλθει στην Ημερήσια Διάταξη, της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως ο Κανονισμός Λειτουργίας του, ορίζει.

Λάμπρος Μπούκλης
Περιφερειακός Σύμβουλος
Γραμματέας Περιφ.Συμβουλίου Πελοποννήσου

Επικεφαλής Οικολογικής Συμπολιτείας του Μοριά