Προσωρινός ανάδοχος στο έργο «Φράγμα Κελεφίνας»

Τι ανακοίνωσε ο Νεοκλής Κρητικός

Με χθεσινή Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για το έργο «Κατασκευή Φράγματος Κελεφίνας Ν. Λακωνίας» της Δράσης 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020″.

Η σύμβαση ανατίθεται στον μειοδότη οικονομικό φορέα (προσωρινός ανάδοχος) με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 20.263.920,52 (χωρίς Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση ποσοστού (21,29%) επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Σημειώνεται, πως κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Αναμένουμε τα επόμενα βήματα της διαδικασίας για ένα έργο πνοής, που θα ευνοήσει σημαντικά τον αγροτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής.