Προσλήψεις στο Δήμο Μονεμβασιάς για τις ανάγκες πυρασφάλειας

Η υποβολή αιτήσεων λήγει τη Μεγάλη Τετάρτη

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων:  ήτοι δέκα οκτώ (18) ατόμων κλάδου ΥΕ Δασεργατών/ ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας και δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών /ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως πέντε (5) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας έτους 2024.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 25/4/2024 και λήγει την Μ. Τετάρτη 1/5/2024.

Ακολουθεί η ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα κατατεθούν συνημμένα είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους είτε θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr (Τα δικαιολογητικά  να αποσταλούν ως ένα αρχείο).

Ανακοίνωση

Αίτηση πρόσληψης

Υπεύθυνη δήλωση για απασχόληση 12μήνου

Υπεύθυνη δήλωση κωλύματος