Προσλαμβάνει νοσηλευτικό προσωπικό το Γηροκομείο Σπάρτης

Με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσεως Νοσηλευτικού Προσωπικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και με προοπτική μετατροπής της σύμβασης μετά την παραπάνω διάρκεια σε αορίστου χρόνου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΔΕ.
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Ο χρόνος προϋπηρεσίας.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 1/8/2022 έως και 5/8/2022.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
  2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
  3. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
  4. Βεβαίωση μέλους της ΕΝΕ.
  5. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, εάν υπάρχει, όπως: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εμπειρία.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.

Κατεβάστε την αίτηση κάνοντας κλικ ΕΔΩ