Πρόσκληση Leader ιδιωτικού χαρακτήρα στην Αχαϊα

Δημοσιεύθηκε από την Αναπτυξιακή Αχαΐας η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020. H συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.131.000 ευρώ.

Η προκήρυξη του LEADER για τον Νομό Αχαΐας περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών, βιοτεχνία, οικοτεχνία. Επιπλέον, εντάσσει στα έργα συνεργασίες φορέων και επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων και στον αγροτουρισμό.

Ειδικότερα, στις δράσεις εντάσσεται η ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας. Παράλληλα, στο πρόγραμμα δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στη συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr), καθώς και σε φυσικό φάκελο στην ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ. Η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 6η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Η πλήρης πρόσκληση με τα συνημμένα της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. www.achaiasa.gr, καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr.