Παροχή υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού στη ΔΕΥΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Η ΔΕΥΑ Σπάρτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού, Αρ. Μελέτης 13/2020», προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ .  Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. Α/196/18-05-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Το αντικείμενο της υπηρεσίας, η τεχνική περιγραφή, ο προϋπολογισμός, το έντυπο προσφοράς, όλη η μελέτη,  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006719073 και στο site  της ΔΕΥΑΣ deya-spartis

Παρακαλούμε όπως μέχρι τις 12-06-2019 να μας αποστείλετε σε σφραγισμένους φακέλους, τα δικαιολογητικά και οικονομική προσφορά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΣ

ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ