Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το Dentist Pass

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος «Dentist Pass» είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2017

Το Πρόγραμμα «Dentist Pass» αποτελεί μέτρο ενίσχυσης για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr και μέσω ΚΕΠ. Αναλυτικά:

  • ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δε θα μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση ή να δηλωθεί νέος ωφελούμενος σε υφιστάμενη αίτηση που δεν έχει ακόμα εγκριθεί.
  • ως ημερομηνία λήξης του δικαιώματος υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις που η αίτηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αλλά η σχέση μεταξύ Δικαιούχου και συγκεκριμένου Ωφελούμενου δε διασταυρώθηκε ηλεκτρονικά, ορίζεται η Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024.
  • ως ημερομηνία λήξης του δικαιώματος υποβολής ένστασης για τις περιπτώσεις απορρίψεων μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών, ορίζεται η Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024.

Μετά την παρέλευση των προθεσμιών (α) υποβολής αιτήσεων (Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023), (β) υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών (Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024) και (γ) υποβολής ενστάσεων (Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024) κατά περίπτωση, δεν είναι πλέον δυνατή καμία ενέργεια των δικαιούχων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Όσες αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση απόρριψης μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής (λόγω κάποιου ωφελούμενου που απορρίφθηκε), αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους ωφελούμενους που έχουν ήδη διασταυρωθεί επιτυχώς, θα θεωρηθούν μερικώς εγκεκριμένες και θα προωθηθούν αυτόματα στο επόμενο στάδιο (έγκριση – πληρωμή) μόνο ως προς το σκέλος των επιτυχώς διασταυρωθέντων ωφελούμενων.

Μία αίτηση είναι επιτυχής και μεταβαίνει στο στάδιο “ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ”, μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί το σύνολο των τέκνων που περιλαμβάνει.

Εάν ένα ωφελούμενο τέκνο δεν διασταυρώνεται αυτόματα, ο δικαιούχος:

α. είτε θα πρέπει να αναρτήσει κατάλληλο δικαιολογητικό, για να τεκμηριώσει τη σχέση του με το συγκεκριμένο τέκνο

β. είτε θα πρέπει να διαγράψει το συγκεκριμένο τέκνο από την αίτηση, προκειμένου αυτή να προχωρήσει όπως προβλέπεται για τα υπόλοιπα δηλωθέντα τέκνα.

Εφόσον για ένα τέκνο που δεν επιβεβαιώνεται αυτόματα δεν υποβληθεί δικαιολογητικό ή δεν υπάρξει διαγραφή του, η αίτηση παραμένει σε κατάσταση απόρριψης και δεν προχωρά σε επόμενο στάδιο

Ποια είναι τα βήματα υποβολής μιας αίτησης «Dentist Pass»;

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου 2023 σχετική αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή (https://vouchers.gov.gr/dentistpass) εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Πρώτο βήμα της αιτήσεως είναι η επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων ταυτότητος του αιτουμένου, όπως αυτά εμφανίζονται μετά την εισαγωγή των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet)

Στο δεύτερο βήμα ο αιτούμενος δικαιούχος:

α. εισάγει τον προσωπικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ), εφόσον αυτός δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένος. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προσοχή στη σωστή εισαγωγή και επιβεβαίωση του αριθμού αυτού.

β. εισάγει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, στον οποίο σκοπεύει να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος. Στο σημείο αυτό καλό είναι να ληφθούν υπ΄ όψιν τα εξής:

β1. Είναι απαραίτητο το κινητό που θα δηλωθεί να διαθέτει δυνατότητα NFC για την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών και να μπορεί να συνδεθεί στο Google pay (πορτοφόλι Google) ή στο Apple pay. Εάν ο αιτούμενος δεν είναι σίγουρος για τα ζητήματα αυτά, καλό είναι να επιβεβαιώσει κατάλληλα τις δυνατότητες της συσκευής του, πριν υποβάλει οριστικά την αίτησή του.

β2. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος δικαιούχος σκοπεύει να προβεί σε αλλαγή αριθμού εντός της περιόδου ισχύος του Προγράμματος Dentist Pass, καλό είναι να μην υποβάλει αίτηση με τον υπό αντικατάσταση αριθμό, καθώς η διαδικασία αλλαγής του δηλωθέντος και επιβεβαιωμένου κινητού της αιτήσεως Dentist Pass προβλέπεται μόνο σε πολύ έκτακτες συνθήκες και απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες.

γ. εισάγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), στην οποία προτίθεται να λάβει οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Dentist Pass από το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει.

δ. επιλέγει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί.

ε. επιλέγοντας το πλήκτρο «Προσθήκη Μέλους» καλείται να εισαγάγει τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ κάθε ωφελούμενου παιδιού, του οποίου ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία ή του παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως εκπρόσωπός του για τους σκοπούς του Προγράμματος Dentist Pass. Μετά την εισαγωγή κάθε ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ πρέπει να επιλέγεται το πλήκτρο «Προσθήκη» και να επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, μέχρι να δηλωθεί το σύνολο των ωφελούμενων παιδιών, για τα οποία έχει δικαίωμα να αιτηθεί ο δικαιούχος. Σε περίπτωση εισαγωγής και προσθήκης λανθασμένου ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ, μπορεί να γίνει διαγραφή μέσω του κόκκινου πλήκτρου με τον κάδο απορριμμάτων.

στ. συναινεί στην Υπεύθυνη Δήλωση των στοιχείων που συμπλήρωσε επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνάκι και αποθηκεύει την αίτησή του πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση».

ζ. μετά την αποθήκευση της αιτήσεως αποστέλλονται αυτόματα:

ζ1. κωδικός επιβεβαίωσης κινητού με SMS στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο, ο οποίος πρέπει να εισαχθεί στο παράθυρο που ανοίγει, αφού πατηθεί το πλήκτρο «Εισαγωγή Κωδικού Επιβεβαίωσης» και να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή».

ζ2. μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο δηλωθέν email, το οποίο περιέχει σύνδεσμο με τίτλο «Επιβεβαίωση διεύθυνσης», ο οποίος πρέπει να πατηθεί στο πρόγραμμα λήψης μηνυμάτων ηλ. αλληλογραφίας που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος.

η. μετά την επιβεβαίωση και της διεύθυνσης ηλ. αλληλογραφίας, θα πρέπει να γίνει εκ νέου είσοδος στην αίτηση και, εφόσον αυτή είναι πλήρης με το σύνολο των ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ των ωφελούμενων παιδιών, των οποίων ο αιτούμενος δικαιούχος ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία ή τους παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως εκπρόσωπός τους για τους σκοπούς του Προγράμματος, ακολουθεί η υποβολή της αιτήσεως με την πίεση του πράσινου πλήκτρου «Υποβολή».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πλήκτρο «Υποβολή» δεν είναι διαθέσιμο, εάν δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό και email) ή/και δεν έχει εισαχθεί τουλάχιστον ένας ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ ωφελούμενου παιδιού.

θ. μετά την υποβολή της είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να ελέγξει σε δεύτερο χρόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή του, ακολουθώντας τα ίδια βήματα για την είσοδό του στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη στιγμή που υποβάλλεται οριστικά μία αίτηση, δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί!