Εργατικό Κέντρο Λακωνίας | Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς

Επιπλέον καθαρή αύξηση 55,36 ευρώ στο μηνιαίο μισθό

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2837/2000 προβλέπεται ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ 55,36€ ΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ ΜΕΣΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ, χωρίς επί πλέον οικονομική επιβάρυνση του εργοδότη.

Παρακάτω:

1. Η ενημερωτική επιστολή του Γραμματέα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της ΓΣΕΕ , Δημ. Καραγεωργόπουλου

Φίλες και φίλοι

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ 55,36€ ΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ ΜΕΣΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ.

Γνωρίζατε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε από τον εργοδότη σας περαιτέρω αύξηση ποσοστού 6,67% μέσω της επιδότησης εργατικής εισφοράς (Ε.Ε.Ε), δίχως εκείνος να επιβαρυνθεί οικονομικά επιπλέον;

Στους εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Σύνταξης και αμείβονται με το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων οικογενειακών βαρών και χρόνου υπηρεσίας, δε γίνεται, από 01/09/2000, από τους εργοδότες τους παρακράτηση της εργατικής εισφοράς τους για τον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 14 του Ν. 2837/2000).

Η επιδότηση, δηλαδή, είναι ίση με το ποσό της εισφοράς του ασφαλισμένου για τον κλάδο Σύνταξης (6,67%), υπολογισμένου επί του βασικού ημερομισθίου για τους ημερομίσθιους και του βασικού μισθού για τους μισθωτούς (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα επίδομα που προσαυξάνει τις αποδοχές αυτές). Ο τρόπος ασφάλισης των δικαιούχων εργαζόμενων παραμένει ο ίδιος για το συνολικό ύψος των εισφορών (συμπεριλαμβανομένης και της εργατικής εισφοράς του κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Το ποσό της Επιδότησης της Εργατικής Εισφοράς καταχωρείται στο πεδίο 43 της ΑΠΔ. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές εργασίες, οι ασφαλιζόμενοι με τεκμαρτά ημερομίσθια, οι αμειβόμενοι βάσει Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και οι ασφαλιζόμενοι με ειδικές διατάξεις (φορτοεκφορτωτές, πωλητές λαϊκών τεχνών, φασόν, συμβάσεις έργου κλπ.).

Για να τύχουν οι εργαζόμενοι της προαναφερόμενης ευνοϊκής αντιμετώπισης θα πρέπει:

-να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για τον κλάδο σύνταξης από παροχή εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

-για υπάλληλους: Να εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον 25 ημέρες εργασίας ανά μήνα, με εξαίρεση τους μήνες πρόσληψης και απόλυσης και να αμείβονται με τον προβλεπόμενο εκάστοτε βασικό μισθό της Εθνικής συλλογικής σύμβασης.

-για ημερομίσθιους: Να αμείβονται με το εκάστοτε πλήρες βασικό ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, συμπεριλαμβανόμενων και των τυχόν οικογενειακών επιδομάτων και χρόνου προϋπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν ανά μήνα.

Παράδειγμα: Έστω ότι το βασικό ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη είναι 37,07 € και 830€ για τους υπάλληλους. Θα είναι: ημερομίσθιος: 37,07€ *6,67% = 2,47€ επιδότηση, για κάθε ημέρα εργασίας. Και για τον υπάλληλο η επιδότηση θα είναι: 830€ * 6,667%= 55,36€ τον μήνα ή 775,04 επιπλέον το χρόνο!

Την επιδότηση την δικαιούνται οι εργαζόμενοι για όλες τις μισθοδοτικές απασχολήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το επίδομα αδείας, και τα δώρα εορτών. Αν ο εργοδότης χορηγήσει επιπλέον αποδοχές για υπερωρίες, νυχτερινά, μπόνους, κτλ τότε αυτές θα πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστή στήλη με τίτλο «Λοιπές αποδοχές». Με αυτόν τον τρόπο δεν αποκλείουν τους εργαζόμενους αυτούς από το ποσό της επιδότησης. Δηλαδή οι τακτικές αποδοχές του είναι στα 830€ αλλά με τις υπερωρίες, νυχτερινά, κτλ ξεπερνούν το ποσό αυτό. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει σημασία, θα ισχύσει κανονικά η επιδότηση.

Να σημειώσω εδώ ότι η μη παρακράτηση της εργατικής εισφοράς από τον εργοδότη και η απόδοση αυτής τελικά στον εργαζόμενο, δεν αλλάζει τον τρόπο ασφάλισής τους, ο οποίος παραμένει ο ίδιος για το συνολικό ύψος των εισφορών. Η παρέμβαση γίνεται μόνο στον τρόπο καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες οι οποίοι στο εξής θα πληρώνουν μειωμένες εισφορές για το ποσό που αναλογεί στην επιδότηση των δικαιούχων εργαζόμενων.

Όποιος ή όποια συνάδελφος έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται βοήθεια, ας μου στείλει ένα προσωπικό μήνυμα και θα βοηθήσω ευχαρίστως!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

2. Η απάντηση από τον ΕΦΚΑ

3. ΕΔΩ ο Νόμος 2837/2000 άρθρο 14

Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων ΓΣΕΕ