Επικαιροποίηση αρμοδιοτήτων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Παναγιώτη Νίκα

Ο Περιφερειάρχης εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 159 «αρμοδιότητες περιφερειάρχη και 186 τομείς
αρμοδιοτήτων Περιφερειών.
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 131/2010 ΦΕΚ 224/Α/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας
Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις όμοιες της αριθμ.
249700/2016 ΦΕΚ 4345/Β/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Τις αριθμ.92706/23286/30-4-2020 ΑΔΑ:9ΙΟ57Λ1-3ΦΔ ΦΕΚ 361/ΥΟΔΔ/2020 και αριθμ.
200931/49067/27-2-2020 ΦΕΚ 734/ΥΟΔΔ14-9-2020 αποφάσεις σχετικά με τον ορισμό
θεματικών Αντιπεριφερειαρχών και των τομέων αρμοδιότητας τους.
4. Την αριθμ. οικ220031/2132/17-9-2020 ΑΔΑ ΨΣΡΥ7Λ1-Ε3Κ απόφαση «Εξειδίκευση
αρμοδιοτήτων τομέων ευθύνης Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών
5. Την αριθμ. οικ/220032/2133/17-9-2020 ΑΔΑ Ψ7ΘΘ7Λ1-239 απόφαση «Καθορισμός
καθηκόντων Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων»
6. Την αίτηση παραίτησης της περιφερειακής συμβούλου Σπυριδάκου Μαργαρίτας από τη
θέση της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου
7. Την λειτουργική και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των
θεματικών Αντιπεριφερειαρχών και των Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.
Εξειδικεύουμε τις αρμοδιότητες των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών ανά τομέα ευθύνης
ως κατωτέρω:

α/α ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΦΕΚ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1. ΚΟΡΚΑ Αθηνά Πολιτισμός 734/ΥΟΟΔ/14-9-2020 31/8/2021
2. ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ Χαρίλαος Υποδομές ΠΕ Αργολίδας & Κορινθίας 734/ΥΟΟΔ/14-9-2020 31/8/2021
3. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Δημήτριος
Πρόνοια 734/ΥΟΟΔ/14-9-2020 31/8/2021
4. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Ιωάννης Αθλητισμός 734/ΥΟΟΔ/14-9-2020 31/8/2021
5. ΚΑΠΕΛΙΟΣ Βασίλειος Δημόσια Περιουσία 734/ΥΟΟΔ/14-9-2020 31/8/2021
6. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Αντρέας Περιβάλλον 734/ΥΟΟΔ/14-9-2020 31/8/2021
7. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Άννα Τουρισμός 361/ΥΟΔΔ/12-5-2020 31/8/2021
8. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ Νίκωνας Έγγειες Βελτιώσεις και Αγροτικά Θέματα 361/ΥΟΔΔ/12-5-2020 31/8/2021

Α1:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
– Συνεργάζονται αρμονικά με τους οικείους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες και υπηρεσιακά
στελέχη των οργανικών μονάδων έδρας και περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας
– Τηρούν την νομοθεσία και προωθούν την Περιφερειακή Πολιτική με γνώμονα την
προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας
– Εκπροσωπούν την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη στην περιφερειακή ενότητα που
έχουν εκλεγεί και σε κάθε Π.Ε για θέματα του τομέα αρμοδιότητας τους
– Επισκέπτονται Υπουργεία, κρατικές αρχές, φορείς κατά την κρίση τους και ύστερα από
συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη για την προώθηση του έργου τους
Έδρα των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών είναι η Περιφερειακή Ενότητα που έχουν εκλεγεί
πλην του Αντιπεριφερειάρχη Τσουκαλά Ανδρέα η έδρα του οποίου είναι στην Τρίπολη. Οι
ανωτέρω έχουν τρίωρη τουλάχιστον καθημερινή παρουσία στην έδρα τους όπου τους
παραχωρείται γραφείο, η οποία κοινοποιείται στον πίνακα ανακοινώσεων και Διαδίκτυο,
(ιστοσελίδα περιφέρειας). Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες αιτούνται και τους παρέχεται
όχημα για μετακίνηση ύστερα από έγκριση του Περιφερειάρχη, που δίδεται αυθημερόν

Α2:
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1. ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ Χαρίλαος
Τομέας ευθύνης: Θέματα υποδομών στις ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ & ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ με αρμοδιότητες που
αφορούν:
– σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Υποδομών σε αυτές τις Π.Ε.
– στην ιδιαίτερη φροντίδα, εποπτεία και ενέργειες για τα έργα αναδασμού, τη συντήρηση
της διώρυγας, τα έργα στον Ισθμό, την προστασία των ακτών από τη διάβρωση (
Κορινθιακός – Αργολικός ) , τη σύνδεση της Αργολίδας με τον αυτοκινητόδρομο Α7, την
κατασκευή του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού πάρκου στην καταργημένη σιδηροδρομική
γραμμή της Κορινθίας
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας –
Διοικητήριο Κόρινθος

2. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Άννα
Τομέας ευθύνης: Θέματα Τουρισμού και Εορτασμού 200 Χρόνων από την Επανάσταση του
1821, με αρμοδιότητες που αφορούν:
– Εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Τουρισμού και Τουριστικής Πολιτικής
– στην άσκηση Εποπτείας στα γραφεία πληροφόρησης ( info ) και στις Υπηρεσίες Τουρισμού
– στην προώθηση της συνεργασίας με τους φορείς του Τουρισμού
– στην εκπροσώπηση Περιφέρειας και Περιφερειάρχη σε συσκέψεις, συνέδρια, δράσεις στην
Περιφέρεια , την Ελλάδα και το Εξωτερικό για Τουριστικά Θέματα
– στην παρακολούθηση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με θέμα τον Τουρισμό (
D.M.S / DMO κλπ )
– στην προώθηση της συνεργασίας με Δήμους και φορείς του Τουρισμού για την προώθηση
του Τουρισμού στην Π.Π.
– σε εισηγήσεις για διοργάνωση εκδηλώσεων για τα 200 Χρόνια Διοργάνωση Εκδηλώσεων
για τα 200 χρόνια από την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα
Έδρα της ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας,
στο Διοικητήριο, στην Καλαμάτα

3. ΚΑΠΕΛΙΟΣ Βασίλειος
Τομέας ευθύνης: Θέματα Δημοσίας Περιουσίας με αρμοδιότητες που αφορούν:
– σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα της αρμοδιότητας του
– στην καταγραφή , προστασία και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας , κατά Π.Ε. της
Περιφέρειας Πελοποννήσου
– στη φροντίδα για την εγγραφή στο Κτηματολόγιο
– στη φροντίδα για την καταγραφή, ανανέωση, απόσυρση , εκποίηση κινητών περιουσιακών
στοιχείων Ιδιαίτερης αξίας ( Επιβατηγά, Βαριά οχήματα κλπ )
– στην εποπτεία και συντονισμό της αρμόδιας Υπηρεσίας για τήρηση και συνεχή ενημέρωση
αρχείου κατά ΠΕ με τα περιουσιακά στοιχεία ( συμβόλαια, προγραμματικές, εγγραφές ,
χρησιδάνεια κτλπ )
– στην ανακατασκευή , τις τεχνικές παρεμβάσεις , την αξιοποίηση κτηρίων , ενοικίαση
κτηρίων για στέγαση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
– στην επικουρία του Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας και γενικότερα, τη φροντίδα για
θέματα πολιτικής προστασίας
– τις εισηγήσεις για την υποστήριξη σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό κρατικών υπηρεσιών άμεσης
παρέμβασης πολιτικής προστασίας (πυροσβεστικής, αστυνομίας, δασαρχείων κλπ)
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας,
στο Διοικητήριο, στην Καλαμάτα

4. ΚΟΡΚΑ Αθηνά
Τομέας ευθύνης: Θέματα Πολιτισμού με αρμοδιότητες που αφορούν:
– σε εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα πολιτισμού
– στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε εκδηλώσεις Πολιτιστικού
Χαρακτήρα
– στην παρακολούθηση Προγραμματικών Συμβάσεων και έργων με αντικείμενο τις
αρχαιολογικές ανασκαφές , την αναστήλωση μνημείων κ.λ.π.
– στην υποβολή εισηγήσεων για ένταξη έργων που αφορούν μνημεία σε πρόγραμμα
αναστήλωσης ή αρχαιολογικών χώρων σε προγράμματα ανασκαφών
– στην καταγραφή, επικοινωνία και συνεργασία με φορείς που υπηρετούν την Τέχνη και τον
Πολιτισμό
– την φροντίδα για την αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής στην Π.Π
– τη συμμετοχή και υποστήριξη των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του
1821 σε συνεργασία με την αρμόδια θεματική Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού
– σε εισηγήσεις για θέματα Εκπαίδευσης, που αφορούν υποδομές σχολικών κτιρίων και
γενικότερα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Έδρα της ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας –
Διοικητήριο Κόρινθος

5. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Ιωάννης
Τομέας ευθύνης: Θέματα Αθλητισμού με αρμοδιότητες που αφορούν:
– στη σύνταξη Χάρτη Αθλητικών Εγκαταστάσεων
– σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Αθλητισμού
– στην υποβολή εισηγήσεων για κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση αθλητικών
χώρων
– στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αθλητικών φορέων, ομάδων, οργανώσεων,
φιλάθλων, όπως ορίζει το αθλητικό πνεύμα και ιδεώδες
– στην εκπροσώπηση του Περιφερειάρχη και της Περιφέρειας σε συνέδρια και εκδηλώσεις
αθλητικού χαρακτήρα
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας,
στο Διοικητήριο, στο Ναύπλιο

6. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Δημήτριος
Τομέας ευθύνης : Θέματα Πρόνοιας με αρμοδιότητες που αφορούν:
– σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα της αρμοδιότητας του
– στην εποπτεία , συνεργασία και στήριξη των Προνοιακών Φορέων και Δομών , σύνταξη του
«Χάρτη Φορέων και Δομών Πρόνοιας»
– στην προώθηση προγραμμάτων κατά των εξαρτήσεων
– στην προώθηση της συνεργασίας με Προνοιακές Δομές Δήμων και ΝΠΔΔ, Προνοιακές
δομές ΝΠΙΔ και Κοινωφελή Ιδρύματα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους
– σε εισηγήσεις ιδιαίτερα για την υποστήριξη των ΑΜΕΑ και αδύναμων κοινωνικοοικονομικά
ομάδων του πληθυσμού.
– στην αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Προνοιακού Χαρακτήρα ( ΤΕΒΑ κλπ )
– στην εκπροσώπηση Περιφέρειας σε Εκδηλώσεις που συνδέονται με τον τομέα ευθύνης
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας,
στο Διοικητήριο, στο Ναύπλιο

7. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ Νίκωνας
Τομέας ευθύνης: Θέματα εγγείων βελτιώσεων και γενικά αγροτικά θέματα με
αρμοδιότητες που αφορούν:
– σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα αρμοδιότητας του
– στην εποπτεία , συνεργασία, συντονισμό και επίλυση προβλημάτων στις οργανικές
μονάδες Εγγείων Βελτιώσεων και στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΝΠΙΔ)
– στην υποβολή εισηγήσεων για κατασκευή, ανακατασκευή, συντήρηση εγγειοβελτιωτικών
έργων
(κατασκευή φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών κλπ ) , για την πολιτική διαχείρισης υδάτων
άρδευσης
– στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας και Περιφερειάρχη σε δράσεις και εκδηλώσεις
θεμάτων του τομέα ευθύνης του
– στη συνεχή ενημέρωση για την πορεία Εκτέλεσης και την εξέλιξη στις μελέτες Έργων
άρδευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
– στην υποβολή εισηγήσεων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, προώθησης νέων
καλλιεργειών, αντιμετώπισης ασθενειών και καταστροφών,
– στην υποβολή εισηγήσεων για θέματα ενημέρωσης αγροτών κτηνοτρόφων, αλιέων
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας,
στο Διοικητήριο, στη Σπάρτη.

8. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ανδρέας
Τομέας ευθύνης : Θέματα Περιβάλλοντος με αρμοδιότητες που αφορούν :
– σε εισηγήσεις στο ΠΕΣΥ για θέματα Περιβάλλοντος
– στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη σε συσκέψεις και συνέδρια
για το Περιβάλλον
– στη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων ( Κεντρική Διαχείριση ενεργών
απορριμμάτων , Βιολογικός Καθαρισμός κλπ )
– στη Διαχείριση θέματος των ενεργών και ανενεργών ΧΑΔΑ
– στην προώθηση της Ανακύκλωσης
– στη Διαχείριση θέματος των αποβλήτων των εργοστασίων
– στην προώθηση της συνεργασίας με Δήμους και φορείς για τα θέματα διαχείρισης των
απορριμμάτων
– στην υποβολή εισηγήσεων για ενέργειες Προστασίας του Περιβάλλοντος και της
Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης
– στην υποβολή εισηγήσεων για ενεργειακά θέματα (ενεργειακές κοινότητες κλπ)
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην ΠΕ Αρκαδίας στο Διοικητήριο (πλ.
Εθνάρχου Μακαρίου), στην Τρίπολη

Β.
Καθορίζουμε τα καθήκοντα των Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων ως κατωτέρω:
1. ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ Ιωάννης
Τομέας αρμοδιότητας: Θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομία με καθήκοντα που
αφορούν :
– Εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα αρμοδιότητας
– Στη δημιουργική συνεργασία με τα Επιμελητήρια και την προώθηση επενδύσεων στην
Περιφέρεια
– Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών – ιδιαίτερα – προγραμμάτων, στην κατεύθυνση της
στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας, στην Τρίπολη (Διοικητήριο πλ.
Εθνάρχου Μακαρίου).

2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος
Τομέας αρμοδιότητας: Εξειδικευμένα θέματα στην ΠΕ Κορινθίας με καθήκοντα που
αφορούν:
– Στην επίλυση προβλημάτων και προώθηση του θέματος ανέγερσης Διοικητηρίου Κορινθίας
στην Κόρινθο
– Στην προώθηση κατασκευής συμπληρωματικών έργων στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου.
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας –
Διοικητήριο, Κόρινθος

3. ΧΡΟΝΑΣ Άγγελος
Τομέας αρμοδιότητας: Θέματα Υγείας με καθήκοντα που αφορούν
– Εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του τομέα αρμοδιότητας
– Τον προγραμματισμό και υποβολή εισηγήσεων για δράσεις πρόληψης και προαγωγής της
υγείας στις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας
– Τη συνεργασία με φορείς και δομές Α/θμιας και Β/θμιας φροντίδας υγείας για τον
εντοπισμό προβλημάτων υποδομών, εξοπλισμού κλπ και υποβολή εισηγήσεων για
τρόπους αντιμετώπισης/ επίλυσης αυτών
– Την οργάνωση δράσεων με αντικείμενο την υγεία σε συνεργασία με επιστημονικούς
συλλόγους (Ιατρικούς , οδοντιατρικούς, Φαρμακευτικούς Συλλόγους) και οργανώσεις που
λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Περιφέρειας
– Την υποβολή εισηγήσεων για θέματα που προκύπτουν από την αντιμετώπιση της
πανδημίας της νόσου SARS-COV-2 (COVID-19)
– Την εποπτεία σύνταξης της μελέτης για πλήρη αναδιάρθρωση του «Χάρτη Υγείας» στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Έδρα του ανωτέρω είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας,
στην Τρίπολη (Γραφεία Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας- Ναυπλίου
57).

Γ.
Η παρούσα αναρτάται στο Διαύγεια και στο www.ppel.gov.gr και ισχύει μέχρι τη λήξη της
θητείας των ανωτέρω.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών
4. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
5. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
6. Γραφείο Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας
7. Γενικές Δ/νσεις , Δ/νσεις / Τμήματα έδρας και
Περιφερειακών Ενοτήτων
8. Δ/νση Διοίκησης / Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
για ενημέρωση των μελών των συλλογικών
οργάνων της Περιφέρειας.
9. Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Περιφέρειας
10. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για
ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ