Ε.Α.Σ. – Παρουσίαση προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022 από τον Ι.Γρηγοράτο

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Παλαιοπαναγίας, Απιδιάς και Νιάτων - Ο κ.Ιωάννης Γρηγοράτος είναι Γεωπόνος-Μελετητής

Λακωνία: Η ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ – ΕΟΠ και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Παλαιοπαναγίας, Απιδιάς και Νιάτων στο πλαίσιο της δράσης «ΣΤ.i – Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος», σας αποστέλλουν το παρόν ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που αφορά στην εξέλιξη του Προγράμματος Εργασίας που υλοποιούν με ενωσιακή / εθνική συγχρηματοδότηση στα πλαίσια των Καν.(ΕΕ) 611 & 615/2014 για την διετία 2021/2022.
Ως Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων συνέταξαν Πρόγραμμα Εργασίας με βάση τους ΚΑΝ. (ΕΕ) 611/14 κ΄ 615/14, καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις με κύριους στόχους:
– τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,
– τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου,
– την πιστοποίηση και την προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου.

Το Πρόγραμμα Εργασίας τους περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

• B.ii.1. Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους
• Παραγωγοί συμμετέχουν σε ένα σύστημα βελτίωσης των συνθηκών καλλιέργειας και συγκομιδής ελαιοκάρπου προς ελαιοποίηση, μέσω της εφαρμογής Ορθών Γεωργικών Πρακτικών (ΟΓΠ) με βάση τις τοπικές συνθήκες της Λακωνίας, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Το 1ο έτος εντάχθηκαν οι παραγωγοί στην δράση, έγιναν οι σχετικές εκπαιδεύσεις και εφαρμογές των πρακτικών στον αγρό.

• B.iii.1. Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του
• Η δράση αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή των τεχνικών χρήσης δακοπαγίδων ως εναλλακτικού τρόπου για την καταπολέμηση του Δάκου, αντί της αλόγιστης χρήσης χημικών με τις εφαρμοζόμενες κατά κανόνα μεθόδους καταπολέμησης. Για την εφαρμογή της δράσης θα γίνει προμήθεια μικρού αριθμού δακοπαγίδων για επιλεκτική τοποθέτηση σε αγροτεμάχια μίας ομάδας Παραγωγών των Ο.Π.

• B.iv.1.Πρακτική επίδειξη τεχνικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς του συνεταιριστικού ελαιοτριβείου της Οργάνωσης Παραγωγών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
• Η ΟΕΦ μέσω της δράσης εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2. Τη διετία 2021/2022 διατηρείται Ομάδα Παραγωγών με μέλη. Κατά το 1ο έτος το σύστημα πιστοποιήθηκε για τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα.

• B.iv.2. Πρακτική επίδειξη τεχνικών και μεθόδων Ορθολογικής αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών της Ελιάς με στόχο την ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία της Ελιάς
• Παραγωγοί συμμετέχουν σε ένα σύστημα βελτίωσης των συνθηκών καλλιέργειας και συγκομιδής ελαιοκάρπου προς ελαιοποίηση, μέσω της εφαρμογής Ορθών Γεωργικών Πρακτικών (ΟΓΠ) με βάση τις τοπικές συνθήκες της Λακωνίας, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Το 1ο έτος εντάχθηκαν οι παραγωγοί στην δράση, έγιναν οι σχετικές εκπαιδεύσεις και εφαρμογές των πρακτικών στον αγρό.

• Γ.iii.1. Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας
• Η δράση εφαρμόζεται τη διετία 2021/2022 σε της ΟΕΦ και εστιάζεται σε 3 νέες τεχνικές. Το 1ο έτος, εφαρμόσθηκε η 1η τεχνική «Τεχνικές και μέθοδοι Εγκατάστασης Ελαιώνα, Φύτευσης και εμβολιασμού ελαιόδεντρων» με εκπαιδεύσεις / εφαρμογή στον αγρό.
• Ε.i.1. Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση
• Τη διετία 2021/2022 εφαρμόζεται στην ΟΕΦ σύστημα ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου από το χωράφι έως το τελικό προϊόν. Το 1ο έτος η δράση ολοκληρώθηκε με την έκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ISO 22005:2007 στην ΟΕΦ και την συμμετοχή των Παραγωγών, των ελαιοτριβείων και των τυποποιητηρίων ελαιολάδου των Συνεταιρισμών.

• Ε.ii.1. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) και το Πρότυπο ISO 22000:2005
• Τη διετία 2021/2022 εφαρμόζεται στην ΟΕΦ σύστημα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στην μονάδα παραγωγής της ΟΕΦ. Το 1ο έτος η δράση ολοκληρώθηκε με την έκδοση Πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 στην ΟΕΦ.

• ΣΤ.i. Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
• Προβλέπεται έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων (τρίπτυχο μικρό, αναλυτικό μεγάλο), συνέντευξη τύπου προς τοπικούς φορείς και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λακωνίας και αρχειοθέτηση των δημοσιεύσεων. Το 1ο έτος ολοκληρώθηκαν τα σχετικά μέτρα δημοσιότητας (φυλλάδια – συνέντευξη τύπου).

Βασικοί Στόχοι & προτεραιότητες μέσω των Προγραμμάτων Εργασίας, εκτός των άλλων είναι:
• Η ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών σε τεχνικές καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον με στόχο την μείωση των εισροών και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιώνων, προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης – ΠΓΕ, κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης). Κατά αυτό τον τρόπο οι ελαιοπαραγωγοί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αρχή της πολλαπλής συμμόρφωσης αλλά και γενικότερα στις επιθυμίες των καταναλωτών στις ανεπτυγμένες χώρες.
• Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων αναγνωρισμένης ποιότητας και ασφάλειας (συσκευασία ελαιολάδου ολοκληρωμένης διαχείρισης, συσκευασία ιχνηλάσιμου ελαιολάδου, συσκευασία ελαιολάδου ΠΓΕ Λακωνία), προώθηση και προβολή των προϊόντων αυτών εντός και εκτός Ελλάδας.
• Η βελτίωση και αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης των εμπορικών δραστηριοτήτων.
• Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και αύξηση των πωλήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου.
• Η σύσταση και λειτουργία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας από την καλλιέργεια ελαιοκάρπου έως την παραγωγή και διακίνηση του παρθένου ελαιολάδου.
• Η υποστήριξη της παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου μέσω σύγχρονου εξοπλισμού εργαστηριακού και ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια, κ.ά.

Ανάδοχος των Προγραμμάτων Εργασίας στις συγκεκριμένες ΟΕΦ κατά την τριετία 2020-2021 είναι η Σύμπραξη των εταιρειών ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε και ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ που διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων. Πιο συγκεκριμένα:
• Ο Ιωάννης Γρηγοράτος, με σαράντα, περίπου, χρόνια επιτυχημένη παρουσία στην ελεύθερη αγορά και την παροχή υπηρεσιών προσφέρει με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σύγχρονες, αξιόπιστες και λειτουργικές υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πιστοποίησης και Παροχής Συμβουλών Επενδύσεων τον Πρωτογενή και τον Δευτερογενή Τομέα. O Ιωάννης Γρηγοράτος διέθεσε την επιστημονική γνώση, αλλά και την απαραίτητη, πολυετή εμπειρία για την αποτελεσματική ανάπτυξη Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Ως Επιβλέπων Γεωπόνος, εκτός των άλλων, ήταν υπεύθυνος για το επιστημονικό και τεχνικό μέρος του Έργου, ενώ υλοποίησε όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Έργου (αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, επιλογή των παραγωγών της ομάδας, επιλογή των παραγωγικών μονάδων, σύνταξη του εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση των παραγωγών, επίδειξη των πρακτικών ορθής γεωργικής πρακτικής, σύνταξη των εκθέσεων πορείας και αξιολόγησης του Έργου, κλπ.).
• Η ομάδα συμβούλων της ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. πέρα από την άρτια επιστημονική κατάρτιση, έχει συσσωρεύσει εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο στην Ελλάδα, απασχολούμενη με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και στην Ευρώπη σαν σύμβουλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία πολύ μεγάλη κλίμακα έργων. H ομάδα συμβούλων καλύπτουν σήμερα διαφορετικές ειδικότητες όπως: Διοίκηση (Management) – Οικονομικά – Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Περιφερειακή Ανάπτυξη – Διοίκηση Παραγωγής – Μηχανική και Τεχνολογικές Εφαρμογές -Αγροτική Οικονομία – Περιβαλλοντική Ανάλυση – Ενεργειακή Ανάλυση, κ.α. Η εμπειρία της ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. στη διαχείριση πολυετών αναπτυξιακών προγραμμάτων και μεγάλων έργων ενταγμένα σε σχήματα Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης, συντέλεσε στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας.

Δείτε το βίντεο από την παρουσίαση του κ.Γρηγοράτου

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠO ΤΟΝ COVID 19
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί και να τονιστεί, ότι όλες οι διεργασίες για την επιτυχή υλοποίηση των Έργων κατά το διάστημα από Απρίλιο 2021 έως Μάρτιο 2022, πραγματοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό και τήρηση των κανόνων και των οδηγιών του ΕΟΔΥ, της Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας για την προστασία από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID 19).