Δούκας: “Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει”

Απάντηση του δημάρχου Σπάρτης στο Σταύρο Αργειτάκο

Αναφορικά με τη βαρύγδουπη δήλωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά και ως επίσημη Ανακοίνωση του κ. Αργειτάκου, ότι δήθεν η Σπάρτη απώλεσε 160 εκατομμύρια ευρώ,  λόγω της ολιγωρίας της Διεύθυνση Προγραμματισμού, φαίνεται ότι ο κ. Αργειτάκος στο υπέρμετρο πάθος του να κάνει αντιπολίτευση στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, μπέρδεψε και μπερδεύτηκε.

 1. ΔΕΝ προκύπτει συγκεκριμένη χρηματοδότηση για τις πόλεις που θα υποβάλλουν πρόταση από τα αναρτημένα για το ανωτέρω πρόγραμμα έγγραφα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα:  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_eumissionclimateneutralcitiesfaq.pdf)  

Που βρήκε διαθέσιμα τα 160 εκατ.;

Αν οι συνεργάτες του γνωρίζουν το πως, ευχαρίστως να αναλάβουν όλο το εγχείρημα!

 2. Σύμφωνα με την Έκθεση του «The Mission Board», απαιτούνται επενδύσεις €10 χιλ. ανά κάτοικο για να επιτευχθούν οι περιβαντολλογικοί στόχοι ‘1’ και ‘2’!  Δεν λέει πουθενά ότι αυτά τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα, ή διαθέσιμα σε κάποιο Ταμείο! 

 Γράφει χαρακτηριστικά η Έκθεση: 

  «The Mission Board has commissioned an independent analysis based on information from cities all over the EU to get an indication of what additional investments are needed, compared to a business as usual trajectory, roughly 10.000 € per citizen, to reach zero scope 1 and scope 2 emissions.» «Το Συμβούλιο εκπόνησε μια ανεξάρτητη ανάλυση βασισμένη σε πληροφορίες από πόλεις σε όλη την ΕΕ για να πάρει μια ένδειξη, για το ποιες πρόσθετες επενδύσεις χρειάζονται -σε σύγκριση με μια συνηθισμένη τροχιά, περίπου 10.000 € ανά πολίτη- για να φτάσει σε μηδενικό «εύρος 1» και «εύρος 2» εκπομπές ρύπων.») 

 Σχετικά με την αναφορά στο δελτίο τύπου – του κ. Αργειτάκου- ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί πόλεις που υπέβαλαν πρόταση, με 10.000€ ανά κάτοικο, να ενημερώσουμε ότι: 

-Το εγχείρημα που προτάθηκε από το «Mission Board» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, αποτελεί μέρος της Πράσινης Συμφωνίας και εντάσσεται για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα πλαίσιο «Horizon Europe» που ξεκινά το 2021. 

-Το εγχείρημα θα χρηματοδοτηθεί και από άλλα συναφή Ευρωπαϊκά Προγράμματα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), τον κρατικό προϋπολογισμό και από ιδιωτικές επενδύσεις. Σκοπός του Προγράμματος είναι οι 100 τελικά επιλεγμένες πόλεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως πρότυποι κόμβοι καινοτομίας για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις. 

-Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής (Expression of Interest) έχει χρονικό ορίζοντα έως τον Ιανουάριο 2022. 

Γενικά όμως, για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι, κάθε πόλη θα πρέπει και από μόνη της να βρει χρηματοδότηση, από επενδυτές, επιχειρηματικά κεφάλαια, δημοτικούς πόρους, κλπ.!!! 

 «The overwhelming part of this funding and investment will have to come from private asset holders, an array of investors (from commercial banks to private equity funds and institutional holdings), and from public sector sources at the local, regional and national level.» («Το συντριπτικό μέρος αυτής της χρηματοδότησης και επένδυσης θα πρέπει προέρχεται από ιδιώτες ή μια σειρά επενδυτών (όπως εμπορικές τράπεζες ως ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια καθώς και θεσμικές συμμετοχές) και από πηγές του δημοσίου τομέα, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο») 

 Και συνεχίζει και ότι όλοι οι παραπάνω πόροι δεν θα επαρκέσουν και θα χρειαστούν πόροι από το Δημόσιο και καινοτόμες επιχειρηματικές επινοήσεις!! 

«However there is still a funding gap that must be filled through public funding or innovative business models to secure the highest climate standards.»

Και επιμένει η Έκθεση ότι πάραυτα, οι τρέχουσες μέθοδοι χρηματοδότησης ΔΕΝ θα επαρκέσουν και θα απαιτηθεί νέα συντονισμένη προσπάθεια πλήθους φορέων και νέα χρηματοδοτικά μοντέλα!!! 

«The current system for the funding and financing of climate innovation and investment at city level is too fragmented.

A new approach with appropriate instruments for a coordinated stream of public and private funding for innovation and infrastructure are needed to facilitate a systemic transformation to climate neutrality.»

-Το συμβούλιο που συνέταξε την έκθεση προτείνει να υπάρξει συντονισμός και συνέργειες μεταξύ των διαφόρων Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και αγορών κεφαλαίων! 

«such a coordinated approach of creating synergies among EU programmes and fostering financial and capital innovation across Europe.»

-Και προχωράει στις παρακάτω γενικόλογες προτροπές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παντελώς άσχετες με τις «καταγγελίες» του κ. Αργειτάκου, του οποίου και τα Αγγλικά του και οι Σύμβουλοί του και οι συνεργάτες του δεν τον βοήθησαν να κατανοήσει! 

-Η διαδικασία προετοιμασίας, σχεδιασμού και υλοποίησης είναι σε 3 φάσεις. 

  Η Φάση 1 ξεκινά με μια ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι πόλεις συν-δημιουργούν την εφαρμογή τους με ιδίους πόρους και με πόρους από τοπικούς συνεργάτες.  

Οι πόλεις που θα επιτύχουν στην αξιολόγηση υπογράφουν επιστολή προθέσεων (Letter of intend) και προχωρούν στην Φάση 2 για να συν-δημιουργήσουν τη Σύμβαση της Πόλης για το κλίμα (Climate City Contract).  

 -Δικαιούχοι 

  Σύμφωνα με τον «Οδηγό για τις Πόλεις» (Παρ.3 Δικαιούχοι, σελ.12) «Όλες οι πόλεις με 50.000 ή περισσότερους πολίτες είναι ευπρόσδεκτες να υποβάλλουν πρόταση συμμετοχής». Σημειώνεται ότι στην έννοια της πόλης περιλαμβάνονται «οι πόλεις που εκπροσωπούνται από κυβερνητική μονάδα (πχ Δήμοι)» αλλά και «συγκέντρωση ή λειτουργική περιοχή που αποτελείται από πολλές λειτουργικές πόλεις ή κυβερνητικές μονάδες …».  

Αλλά για να συζητηθεί μια πρόταση συνδεδεμένων πόλεων, πρέπει: 

-να είναι γεωγραφικά συνεχόμενες-  Η Τρίπολη, η Σκάλα και η Σπάρτη δύσκολο να πείσουν ότι ειναι!

-να αποδεικνύουν ότι μπορούν να ενεργούν συντονισμένα, με μία μόνο συντονιστική οντότητα να έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις και να αναλαμβάνει δεσμεύσεις για ολόκληρη την ομάδα! 

 Δηλαδή, σύμφωνα με την Έκθεση για να γίνουν αποδεκτές ως «Climate Mission City», οι πόλεις που θα υποβάλλουν αίτημα, θα πρέπει να έχουν πληθυσμό τουλάχιστον 50 χιλ. ή έστω να είναι δύο πόλεις οργανικά συνδεδεμένες μεταξύ τους, όπως π.χ. η Αθήνα με τον Πειραιά, ή το Dallas με το Fort Worth, ή η Minneapolis με το/την Saint Paul

Πολύ δύσκολο να θεωρήσει κανείς ότι η Σπάρτη + Τρίπολη + Σκάλα συνιστούν ένα ενιαίο και οργανικό σύνολο! 

 Συνεργασία με Δήμο Καλαμάτας 

  Σε κάθε περίπτωση, έχουμε ήδη αποστείλει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο (το αρ. 22054/22.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού) σχετικά με την έγκριση της συνεργασίας με το Δήμο Καλαμάτας και φορείς της Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υποστήριξη της πρότασης του Δήμου Καλαμάτας, για ένταξη, στο Δίκτυο των 100 Έξυπνων και Κλιματικά Ουδέτερων πόλεων έως το 2030, και την έγκριση του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας. 

 Αλλά όπως αναφέραμε παραπάνω, δεν έχει ξεκαθαριστεί και αποσαφηνισθεί το θέμα της χρηματοδότησης: 

«The Mission Board recommends the following actions:

-a financial umbrella in the form of a Lending & Blending Facility for Climate Cities, working in cooperation with national climate funding and financing facilities with the R&I resources as a core element;

-up to 10% of the resources allocated to climate actions in the next MFF are geared towards the objectives of the Cities Mission;

-Structural and Investment Funds’ 2021-2027 operational programmes should earmark projects to fund the Mission;

-the Commission and Member States make funding of Climate City Contracts an overall priority of the investment strategy of the new Recovery and Resilience Facility;

-a “mission label” to every mission city allowing a preferential access to technical support and available funding and financial instruments;

-a one-stop-shop in the form of decentralized negotiation platform run by the EIB offices in Member States

On top of public investments, a strong effort should be done to find business models for the key sectors that should be transformed to become climate neutral.

Moreover, to achieve the decarbonization goal, the Mission should also foster a change in the market structure via multi-level policy innovations.

Η παραπληροφόρηση δεν συμβάλλει στη προκοπή της πόλης και στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής! 

Στο email επισυνάπτεται η έκθεση του «Mission Board», όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξακριβώσει τα λεγόμενά μας.  

  Όσο δε αφορά τα παράπονα (τα οποία περιέργως ήταν copypaste αυτών του κ. Βαλιώτη!!!) για το θέμα των Προσκλήσεων για την επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού κ. Αυγενάκη, ας αναρωτηθούν για το πως όλοι οι άλλοι προσκεκλημένοι δεν μπερδεύτηκαν, και μπερδεύτηκαν μόνον οι της Αντιπολίτευσης;

 Όπως υπενθύμισε και ο κ. Βαλιώτης στον κ. Αργειτάκο, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει!! 

Σε κάθε περίπτωση, εμείς σεβόμαστε όλους τους επικεφσλής των παρατάξεων και επιθυμούμε και επιδιώκουμε στενή συνεργασία μαζί τους!

Η πόρτα μας είναι ανοικτή για συνεργασία με όλες τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, έστω και αν κάποιες από αυτές έχουν σηκώσει πολύ τους τόνους!