Δήμος Τρίπολης | Παράταση της ρύθμισης οφειλών

Ποιοι οι δικαιούχοι υπαγωγής

Ο Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο εφαρμογής του N. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α’), ανακοινώνει την παράταση της ρύθμισης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021 και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 30.11.2021.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι:

α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα  που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’).

β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

ββ) είναι άνεργοι,

βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

  1. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή έως 100 μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό, ανάλογα με τον αριθμό των ρυθμιζόμενων δόσεων, από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
  2. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίςνα απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
  3. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώγια οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.
  4. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 28.02.2022 να υποβάλλουν

  • είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου
  • είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@tripolis.gr,
  • είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) (όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή, οπότε θα υπάρξει και νεότερη σχετική ενημέρωση),

 την συνημμένη αίτηση που θα συνοδεύεται:

  1. για τις επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα: από πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης του συστήματος TAXISNET,
  2. για τα φυσικά πρόσωπα: τα αποδεικτικά έγγραφα που πιστοποιούν ότι ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες (αναστολή εργασίας, ανεργία κ.λ.π.), όπως αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω,

Υπόδειγμα της αίτησης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.tripolis.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμείου του  Δήμου.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

κος. Λαγομιτζής Ν.: 2713610423

κα. Πανούση Δ.: 2713600467

Συνημμένα αρχεία: