Δήμος Τρίπολης | Διευκρινίσεις για τον καθαρισμό οικοπέδων & ακάλυπτων χώρων

Τι αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

Υπενθυμίζουμε στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών κ.λ.π. ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων οικισμού την υποχρέωση τους να προβούν σε εργασίες καθαρισμού αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα αριθ. 20/2022 (ΦΕΚ 1301/18-03-2022) Πυροσβεστική διάταξη.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι η αμέλεια καθαρισμού των οικοπέδων πέρα από το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, σε περίπτωση πυρκαγιάς επιφέρει στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές ποινικές ευθύνες. Το χρονικό όριο για τον καθαρισμό έχει ήδη παρέλθει και ο κίνδυνος πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, είναι πλέον μεγάλος.

Ηδη εξελίσσονται πυρκαγιές οι οποίες έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές. Το γεγονός αυτό δεν μας επιτρέπει να αδιαφορούμε. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο ή καταγγελία, ο Δήμος Τρίπολης:

1) Θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο (0,50€/m2) του προς καθαρισμού χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 /τ. Κ.

2) Θα προβεί, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης για καθαρισμό εντός της ταχθείσας προθεσμίας, σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και σε βάρος των υπόχρεων θα βεβαιώσει το κόστος δαπάνης καθαρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 75 περίπτ. 26 υποπαράγραφος β” της παραγράφου Ι του ν. 3463/2006/ΦΕΚ 144/τ.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Λαγός