Δήμος Σπάρτης: Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19-01-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30, με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), εγκ.643/αριθ.πρωτ.69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.72486/19-11-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5401/τ.Β’/20-11-2021) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/06-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ6-Λ27) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 , για συζήτηση και έκφραση γνώμης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση επί του προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Σπάρτης, έτους 2022.

2. Συζήτηση επί του προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σπάρτης, έτους 2022.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την επομένη 20 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30΄ .

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελένη Δαράκη

Κοινοποίηση

1. κ.Πέτρο Δούκα, Δήμαρχο Σπάρτης
2. κ.Δεδεδήμου Γεωργία, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων και Ανάπτυξης
3. κ.Ζαχαράκη Γεωργία, Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής

4. κ.Κανακάκο Χρήστο, Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης,.
5. κ.Μοιράγια Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Υπηρεσιών Δόμησης
6. κ.Καρλαύτη Αθανάσιο, Αντιδήμαρχο, Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων.
7. κ.Αργειτάκο Σταύρο, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης *Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης*.
8. κ.Βαλιώτη Ευάγγελο, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης *Δημοτική Ενωτική Κίνηση Δήμου Σπάρτης*
9. κ.Βουνάση Αλέξανδρο, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης *Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Σπάρτης*
10. κ.Πρέβα-Λιαδή Ευγενία, Πρόεδρο Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος
11. κ.Περγαντή Σταύρο, Πρόεδρο Ν.Π. ¨Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης¨
12. κ.Δημητρακοπούλου Έλενα, Πρόεδρο του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης και Παιδείας
13. κ.Μενούτη Βασίλειο, Πρόεδρο Ν.Π. ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης¨
14. κ.Παπαδόπουλο Δημήτριο, Πρόεδρο Ν.Π. ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨
15. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σπάρτης

πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ.