Θέματα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης

Όλα όσα θα συζητηθούν στις 12 Μαϊου με τηλεδιάσκεψη

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα πραγματοποιηθεί την 12η-05-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30 με τηλεδιάσκεψη (με τη χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ) , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 Ν.4635/2019 την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020(ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),αριθ.πρωτ.60249/22-09-2020, ΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), αριθ.πρωτ.77233/13-11-2020/εγκ.426 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.1387/25-01-2021(ΑΔΑ:6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4), ΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.1813/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141//οικ.4166/ /08-03-2021 (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4600/16-3-2021 (ΑΔΑ: 67Β046ΜΤΛ6-156), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ.5132/23-3-2021(ΑΔΑ:ΨΛΤΧ46ΜΤΛ6-ΣΔΗ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ.5525/ 29-3-2021(ΑΔΑ:6ΑΠ646ΜΤΛ6-89Χ),ΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ.6020/05-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΒΔ46Μ ΤΛ6-6Ψ3) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 τεύχος Β’) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ ΑΤΑ

1. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης ΣΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ».

2. «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση οικισμού ΒΕΡΙΑ ».

3. «Περί καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ »

4. «Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΥΣΤΡΑ»

5. «Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων και ενός (1) σαρώθρου» Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 102471 (ΟΜΑΔΑ Α΄) & 102623,1 (ΟΜΑΔΑ Β΄)».

6.«Διαπίστωση άγονου του επαναληπτικού διαγωνισμού για την

«ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΜΑ ».

7.«Κατ’εξαίρεση διορισμός Δικηγόρου Σπάρτης για την υπεράσπιση Βασιλείου Σκρουμπέλου (τέως Αντιδημάρχου)».

8.«Επικαροποίηση της υπ’αριθμ. 147/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’εξαίρεση διορισμό του δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο για εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ».

9.«Διαγραφή οφειλών ».

Παρακαλούνται:

· τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, γνωστοποιήσουν αυτό έγκαιρα στο Προεδρείο προκειμένου να κληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας του.

· να παρευρίσκονται οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ

ΚΟΙΝ/ΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο

2. κ. Σταύρο Αργειτάκο, επικεφαλής Δημοτικής παράταξης

3. κ. Βουνάση Αλέξανδρο , επικεφαλής Δημοτικής παράταξης

4. Κυρίες-κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους

5. Προέδρους Κοινοτήτων

6. Νομική Υπηρεσία

7. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών και

Συλλογικών Οργάνων

8. Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

9. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

10. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

11. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας,

Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος

12. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,

Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

Σημείωση: Η ορθή επανάληψη αφορά στον τίτλο του 3ου θέματος που λανθασμένα αναφέρεται ως «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση οικισμού ΒΕΡΙΑ ».

Αντί του ορθού

«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καρυών ».