Βασσαράς: Διαπιστώθηκε εστία φυματίωσης σε αίγες

Ανακοίνωση ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας

 Σχετικά με την ύπαρξη εστίας φυματίωσης σε αίγες στην ΤΚ Βασσαρά του Δήμου Σπάρτης, σας ενημερώνουμε ότικοινοποιήθηκε στην Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥπΑΑΤ) ότι σε δείγματα από ζώα της ανωτέρω μονάδας, τα οποία εξετάστηκαν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διαπιστώθηκε εστία φυματίωσης. Η Κτηνιατρική Υπηρεσία Λακωνίας, ενημερώθηκε σχετικώς στις 14/07/2021.

Έκτοτε έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιβεβαίωση της νόσου, την εξυγίανση της εκτροφής στην οποία παρουσιάστηκαν τα κρούσματα (καθολική σφαγή τον Δεκέμβριο 2021), την αποζημίωση των ζώων που σφάγησαν (ολοκλήρωση της διαδικασίας το Ιανουάριο 2022) και την ανασύστασή της.

Στη συνέχεια, προβήκαμε στη διερεύνηση των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στην γύρω περιοχή από την ανωτέρω εστία, με ελέγχους στα σφαγεία όλων των αιγών που σφάζονται για ανίχνευση αλλοιώσεων φυματίωσης. Επιπλέον, σε αίγες από εκτροφές της ΤΚ Βασσαρά διενεργήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο σφαγείο και αποστολή των δειγμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Φυματίωση, με θετικά αποτελέσματα, το Μάρτιο 2023.

Κατόπιν αυτών, η κτηνιατρική υπηρεσία βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των αιγών σε όλες τις εκμεταλλεύσεις της περιοχής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ, με  τη διενέργεια ενδοδερμικών  συγκριτικών φυματινισμών, τη σφαγή αυτών που αντιδρούν θετικά, τις περαιτέρω εργαστηριακές δοκιμές και την επιτήρηση των απολυμάνσεων των εκτροφών, προκειμένου να εκριζωθεί η νόσος και να αποφευχθεί η επέκταση της μόλυνσης.Ο έλεγχος θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2023,βάσει του προγραμματισμού της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Κατά τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί επέκταση της νόσου.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η φυματίωση είναι νόσος που οφείλεταισε μυκοβακτήριο και έχει βραδεία μετάδοση. Εμφανίζεται κυρίως στα βοοειδή, για τα οποία υπάρχει εθνικό πρόγραμμα εκρίζωσης της νόσου, δηλαδή έλεγχος με φυματινισμό και σφαγή των θετικώνζώων.

Η είσοδος του μυκοβακτηρίου στον οργανισμό γίνεται μετά από εισπνοή ή  κατάποσή του. Η εισπνοή θεωρείται ο σημαντικότερος τρόπος μόλυνσης, κυρίως όταν πρόκειται για ζώα σταβλισμένα και υπάρχει συγχρωτισμός.

 Δεν υπάρχει πρόγραμμα εκρίζωσης της νόσου στις αίγες.Σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική νομοθεσία, η φυματίωση των αιγών αποτελεί <<νόσο καταγεγραμμένη για την οποία συντρέχει ανάγκη επιτήρησης εντός της Ένωσης>>

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.                                                                                                                                                                                                    

Τηλέφωνα :  2731363307

                    2731363302                                                                                            

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                                                      

Μ.ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ