Τροποποίηση της δράσης για την εξοικονόμηση ύδατος

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Λακωνίας

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Λακωνίας ανακοινώνεται η αριθμ.2653/9-7-2021 ( ΑΔΑ:ΨΟΣΛ4653ΠΓ-ΒΗΥ),1η τροποποίηση της αριθμ.1710/7-5-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΑΑ 2014-2020 για τη δράση 4.1.2΄΄Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος΄΄

Με την ανωτέρω τροποποίηση παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης από τους ενδιαφερόμενους στη δράση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα αποοριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως την 27/9/2021 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στη τεχνική στήριξη Π.Σ.Κ.Ε εντός της εφαρμογής www.ependyseis,gr.

Mετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 12/10/2021.

Με Εντολή Περιφερειάρχη

Παναγιώτη Ε. Νίκα

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

Γ.ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ