Θέματα Οικονομικής – Διαχειριστικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης

Όλες αποφάσεις που ελήφθησαν

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθ.Απόφασης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

1 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΚΛΩΝ «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Ηλία Ασημακόπουλου». 3/2021 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΚΛΩΝ «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Ηλία Ασημακόπουλου». ΟΜΟΦΩΝΑ

2 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 Κληροδοτήματος Κων/νου Καλαμβόκη». 2/202221 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 Κληροδοτήματος Κων/νου Καλαμβόκη». ΟΜΟΦΩΝΑ

3 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Γεωργίου και Αγγελικής Μερεκούλια». 2/2021 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Γεωργίου και Αγγελικής Μερεκούλια». ΟΜΟΦΩΝΑ

4 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου». 2/2021 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου». ΟΜΟΦΩΝΑ

5 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ «Περί ψηφίσεως τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών». 1/2021 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ «Περί ψηφίσεως τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών». ΟΜΟΦΩΝΑ

Σπάρτη 7-04-2021

Η Πρόεδρος της Οικονομικής –Διαχειριστικής Επιτροπής

Γεωργία Δεδεδήμου