Σωρεία προβλημάτων συρρικνώνουν την αλιεία της Λακωνίας

Τι απάντησε ο αρμόδιο υπουργός

Του:             Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ:          Τoν κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ:         «Σωρεία προβλημάτων συρρικνώνουν την αλιεία της Λακωνίας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από αλιείς της τοπικής κοινωνίας της Λακωνίας, ο κλάδος τους έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά από προβλήματα που υπονομεύουν το μέλλον τόσο των ιδίων όσο και της ελληνικής αλιείας γενικότερα. Σύμφωνα με τους ίδιους, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι το γεγονός ότι τα λιμάνια έχουν μείνει χωρίς καμία αναβάθμιση τα τελευταία 50 χρόνια. Αποτέλεσμα αυτού είναι αρκετά εξ αυτών να μην είναι αναγνωρισμένα ως αλιευτικά καταφύγια. Παράλληλα, δεν υπάρχει λιμενικό ταμείο και δεν μπορεί να γίνει αξιοποίηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε σε αναβάθμιση του στόλου με αγορά μεγαλύτερων σκαφών. Δυστυχώς, όπως λένε, ο αλιευτικός στόλος της Λακωνίας, όσο περνάει ο καιρός, συρρικνώνεται, αφού έχει σταματήσει η είσοδος νέων στην αλιεία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, οι νεότεροι στον χώρο είναι 35-40 χρονών. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα με το οποίο έχουν έρθει αντιμέτωποι τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι μειώνεται συνεχώς η ποσότητα των ψαριών, ως αποτέλεσμα της υπεραλιείας που γίνεται τόσο από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες είτε παράνομα είτε νόμιμα. Δυστυχώς, το Λιμενικό Σώμα αδυνατεί να ελέγξει την παράνομη αλιεία από τη στιγμή που δε διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για να κάνει ελέγχους. Αποτέλεσμα αυτού, η παράνομη αλιεία να έχει πάρει διαστάσεις ανεξέλεγκτες. Από την άλλη, οι αλιείς της Λακωνίας βρίσκονται σε οικονομικά αδιέξοδα, εξαιτίας του παγώματος των τιμών των ψαριών την τελευταία πενταετία. Η Πολιτεία οφείλει να ενισχύσει και να συνεισφέρει στη βιωσιμότητα του κλάδου της αλιείας. Η οικονομική στήριξη και η δημιουργία κινήτρων θα ανανέωνε και θα ενίσχυε την είσοδο νέων στον χώρο. Επιπροσθέτως, η εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως π. χ. του αλιευτικού τουρισμού, θα βοηθούσε τα μέγιστα στην ανανέωση του αλιευτικού στόλου και θα έδινε λύσεις σε αρκετά προβλήματα του κλάδου της αλιείας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να αποτρέψετε τη συρρίκνωση της λακωνικής αλιείας, αλλά και να δώσετε λύσεις στα προβλήματα των αλιέων της Λακωνίας;
  2. Προτίθεσθε άμεσα να προβείτε σε ενέργειες, ώστε να βοηθήσετε οικονομικά τους αλιείς, προκειμένου να ανανεώσουν τον αλιευτικό στόλο και να δώσετε κίνητρα σε νέους να ασχοληθούν με την αλιεία;
  3. Για ποιους λόγους έχετε αφήσει υποστελεχωμένα τα Λιμεναρχεία της χώρας με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ελέγξουν την παράνομη αλιεία η οποία έχει πάρει διαστάσεις ανεξέλεγκτες; Τι προτίθεσθε να πράξετε σχετικά με την ανανέωση των λιμανιών της χώρας;
  4. Προτίθεσθε να κάνετε κάτι προς την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως π. χ. του αλιευτικού τουρισμού, που θα βοηθούσαν τα μέγιστα στην ανανέωση του αλιευτικού στόλου και θα έδιναν λύσεις σε αρκετά προβλήματα του κλάδου της αλιείας;

Ο ερωτών Βουλευτής ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 7367/13-9-2022 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κων. Χήτας, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, η υλοποίηση του οποίου γίνεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023, συνεισφέρει με τα μέτρα και τις δράσεις του τόσο στη βιωσιμότητα του αλιευτικού κλάδου όσο και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν χρηματοδοτηθεί πράξεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες αφορούν στον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.
Επίσης, στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ, υπήρχε η δυνατότητα για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με τον αλιευτικό τουρισμό, μέσω της εφαρμογής, από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.
Το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1139 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με την Ε. Επιτροπή και η υλοποίησή του θα ξεκινήσει μετά την έγκρισή του.
Στο υπό έγκριση ΠΑΛΥΘ προβλέπονται επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται επενδύσεις και εισαγωγή τεχνολογίας για τη βελτίωση πλοήγησης ή ελέγχου της μηχανής, τη βελτίωση της ποιότητας και υγιεινής των αλιευμάτων, την ασφάλεια και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών εργαλείων που θα περιορίζουν τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα και την ενθάρρυνση της χρήσης τεχνικών αλιείας χαμηλού αντίκτυπου.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα επενδύσεων για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό του κινητήρα των αλιευτικών σκαφών, εφόσον εκπληρώνονται οι όροι που προβλέπονται στον ανωτέρω κανονισμό. Οι δράσεις αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού των κινητήρων είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή θα εφαρμοστούν σε σκάφη, τα οποία ανήκουν σε τμήμα στόλου που βρίσκεται σε ισορροπία με τις αλιευτικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες για το εν λόγω τμήμα.
Το ΠΑΛΥΘ προβλέπει επίσης τη στήριξη στην πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους στο πλαίσιο δράσεων στήριξης νέων αλιέων, εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/1139.

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση με την ΕΕ ΠΑΛΥΘ και ως επένδυση στη γνώση, καθώς και για την προσέλκυση νέων για ενασχόληση στον αλιευτικό τομέα, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη στοχευμένη και συνδυαστική επιμόρφωση σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα αιχμής για τους εμπλεκομένους στον αλιευτικό τομέα, στη μεταφορά εμπειρίας και γνώσεων από παλαιότερους αλιείς σε νεότερους και στην ανάπτυξη περιφερειακών μηχανισμών παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους αλιείς.
Τέλος, στο πλαίσιο του ΠΑΛΥΘ, έχει προβλεφθεί η ενίσχυση επενδύσεων που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αφορά σε επενδύσεις επί των σκαφών, όπως π.χ. εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποδοχή επισκεπτών και την παροχή υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ