Σπάρτη | Πρόσκληση για απευθείας μίσθωση ακινήτου

Αφορά στη στέγαση του 4ου 1/Θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης

Η Αντιδήμαρχος Σπάρτης προσκαλεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων το ακίνητο βρίσκεται στην περιφέρεια του 4ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης, μεταξύ των οδών Αρχιδάμου-Όθωνος Αμαλίας (μέχρι το ανατολικό άκρο της) και Βρασίδα (μέχρι το ανατολικό άκρο της) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να βρεθεί ακίνητο κατάλληλο για τη στέγαση του 4ου 1/θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης .

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι οι ακόλουθες:

Το ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο και να διαθέτει:

√ Mία (1) αίθουσα διδασκαλίας, αν είναι δυνατόν μεσημβρινού προσανατολισμού, επιφάνειας 40 τ.μ. τουλάχιστον.

√ Ένα γραφείο Νηπιαγωγού 13 τ.μ. περίπου

√ Ένα χώρο-τραπεζαρία, 15 τ.μ. περίπου

√ Αποθήκη 15 τ.μ. περίπου

√ 2 W.C. νηπίων (1/10 νήπια), 1 W.C. Νηπιαγωγών.

√ Προαύλιο χώρο 40 τ.μ. τουλάχιστον.

Η προσφορά ενδιαφέροντος κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα συνοδεύεται από αίτηση, στο πρωτόκολλο του Δήμου Σπάρτης.

Στην προσφορά επισυνάπτονται:

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

3.Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σπάρτης περί μη οφειλής.

4.Φορολογική, Ασφαλιστική ( ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ ). Σε περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης ασφάλισης.

5.Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση , και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου, ότι ο προσφερόμενος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος

κύριας χρήσης – εκπαιδευτήριο και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκριση του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς θα αναλάβει την αλλαγή της χρήσης του ακινήτου σε εκπαιδευτήριο.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκριση του αποτελέσματος από τους αρμόδιους φορείς να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του σχολείου.

δ)Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου.

ε) Μελέτη στατικότατος πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού.

στ)Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα και αντίγραφο του Ε9.

ζ) Κάτοψη του κτιρίου θεωρημένη από τη Δ/νση Πολεοδομίας.

η) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

θ) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας του κτιρίου από Δημόσιο Φορέα (Εφορία, Συμβολαιογράφους). Επίσης οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου καθώς κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία.

ι)Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκριση του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς στο όνομά του, θα προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν τη υπογραφή του συμφωνητικού.

κ)Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι θα καταθέσει σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος και πριν την υπογραφή της σύμβασης πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της αρ.πρωτ.23630/18-11-2020 Διακήρυξης και της αρ.πρωτ.119/05-01-2021 Επαναληπτικής Διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Σπάρτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες χώρων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους εντός προθεσμίας είκοσι ημερών (20) από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στο τηλέφωνο 2731022226 (εσωτ.121 & 123) – Μπάμπουλα Βασιλική, Παναγιώτα Μαχαίρα.

Η Αντιδήμαρχος

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ