Συνέντευξη Τύπου των ΟΕΦ των ΑΣ Παλαιοπαναγιάς, Απιδιάς και Νιάτων

Στο πλαίσιο της δράσης «ΣΤ.i.1. Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του Προγράμματος Εργασίας»

Οι ΟΕΦ των Αγροτικών Συνεταιρισμών Παλαιοπαναγιάς, Απιδιάς και Νιάτων πραγματοποίησαν Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 29/12/2022 και ώρα 11:00 – 13:00 στα γραφεία της ΕΑΣ Λακωνίας στη Σπάρτη.

Η Συνέντευξη Τύπου 2ου έτους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «ΣΤ.i.1. Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του Προγράμματος» Εργασίας που υλοποιεί ο Συνεταιρισμός με ενωσιακή / εθνική συγχρηματοδότηση στα πλαίσια των Καν.(ΕΕ) 611 & 615/2014 για τη διετία 2021/2022.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου ο Σύμβουλος του Προγράμματος κύριος Τάσος Λάμπρου (MSc Food Production Manager & Quality Assurance Manager) παρουσίασε αναλυτικά την υλοποίηση του Προγράμματος στους Συνεταιρισμούς κατά το 2ο έτος της περιόδου 2021/2022 τονίζοντας τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για:

 • τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,
 • τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου,
 • την πιστοποίηση και την προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου στην περιοχή.

Το Πρόγραμμα Εργασίας της ΟΕΦ κατά το 2ο έτος της περιόδου 2021/2022 περιλάμβανε τις παρακάτω Δράσεις:

 1. Β.ii.1. Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους
 2. iii.1. Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του
 3. iv.1. Πρακτική επίδειξη τεχνικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς του συνεταιριστικού ελαιοτριβείου της Οργάνωσης Παραγωγών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
 4. iv.2. Πρακτική επίδειξη τεχνικών και μεθόδων Ορθολογικής αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών της Ελιάς με στόχο την ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία της Ελιάς
 5. Γ.iii.1. Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας
 6. Δ.iv.1 Τεχνική βοήθεια στην παραγωγή για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 7. Ε.i.1. Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση
 8. Ε.ii.1. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) και το Πρότυπο ISO 22000:2005
 9. ΣΤ.i.1. Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος

 

       Η υλοποίηση της κάθε Δράσης παρουσιάστηκε αναλυτικά και τονίστηκαν οι Βασικοί Στόχοι που ήταν:

 • Η ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών σε τεχνικές καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον με στόχο την μείωση των εισροών και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιώνων, προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης – ΠΓΕ, κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης). Κατά αυτό τον τρόπο οι ελαιοπαραγωγοί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αρχή της πολλαπλής συμμόρφωσης αλλά και γενικότερα στις επιθυμίες των καταναλωτών στις ανεπτυγμένες χώρες.
 • Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων αναγνωρισμένης ποιότητας και ασφάλειας, προώθηση και προβολή των προϊόντων αυτών εντός και εκτός Ελλάδας.
 • Η βελτίωση και αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης των εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και αύξηση των πωλήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου.
 • Η σύσταση και λειτουργία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας από την καλλιέργεια ελαιοκάρπου έως την παραγωγή και διακίνηση του παρθένου ελαιολάδου.
 • Η υποστήριξη της παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου μέσω σύγχρονου εξοπλισμού εργαστηριακού και ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια, κ.ά.

Σημαντική αναφορά πραγματοποιήθηκε στην προμήθεια σημαντικού εξοπλισμού για την βελτίωσης της ποιότητας παραγωγής ελαιόλαδου του ελαιοτριβείου (πάγια).

Πιο συγκεκριμένα,  κατά το 2ο έτος της Δράσης Δ.iv.1 «Τεχνική βοήθεια στην παραγωγή για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων» οι συνεταιρισμοί εξοπλίστηκαν σημαντικά όπως φαίνεται παρακάτω:

Α) ΟΕΦ ΑΕΣ Απιδιάς – ΟΠ

 • Τροφοδότης Κεκλιμένου Κοχλία Ελαιοζύμης, inox με ατέρμονα Φ140, 5500mm * 140mm
 • Κεκλιμένος Κοχλίας Ελαιοζύμης, inox με ατέρμονα Φ140, 2200mm
 • Πλήρης Κεντρικός Πίνακας Σειράς
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση εξοπλισμού

Β) ΟΕΦ ΑΣ Νιάτων – ΟΠ

 • Επιχρίσματα: Αβεστοκονιάματα τριπτά 28,833 m2 (συνεχιζόμενο από το 1ο έτος)
 • Στρώσεις Δαπέδων: Πλακίδια 210 m2 (συνεχιζόμενο από το 1ο έτος)
 • Επενδύσεις Τοίχων: Πλακίδια τοίχου 89,00 m2
 • Χρωματισμοί: Πλαστικά επί τοίχου 540 m2

Γ) ΟΕΦ ΑΣΕ Παλαιοπαναγιάς – ΟΠ

 • Εξοπλισμός 2ου έτους (συνεχιζόμενος από το 1ο έτος):
 • Φυγόκεντρος διαχωριστής μοντέλο VSE 70-02-007 οίκου GEA
 • Υποστηρικτικός εξοπλισμός εγκατάστασης φυγόκεντρου διαχωριστή:
 • Σύστημα ελέγχου
 • Βάση Στήριξης (Ικρίωμα)
 • Διπλό δοχείο συλλογής καθαρού ελαιολάδου

Επίσης, κατά το 2ο έτος της οι ακόλουθες δράσεις υλοποιήθηκαν ως εξής:

 • ii.1. Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους
 • Παραγωγοί συμμετείχαν σε ένα σύστημα βελτίωσης των συνθηκών καλλιέργειας και συγκομιδής ελαιοκάρπου προς ελαιοποίηση, μέσω της εφαρμογής Ορθών Γεωργικών Πρακτικών (ΟΓΠ) με βάση τις τοπικές συνθήκες της Λακωνίας, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Το 2ο έτος οι παραγωγοί της δράσης εκπαιδεύθηκαν περαιτέρω στην εφαρμογή των ορθών πρακτικών στον αγρό.

 • iii.1. Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του
 • Η δράση αποσκοπούσε στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή των τεχνικών χρήσης δακοπαγίδων ως εναλλακτικού τρόπου για την καταπολέμηση του Δάκου, αντί της αλόγιστης χρήσης χημικών με τις εφαρμοζόμενες κατά κανόνα μεθόδους καταπολέμησης. Για την εφαρμογή της δράσης έγινε προμήθεια αριθμού δακοπαγίδων για επιλεκτική τοποθέτηση σε αγροτεμάχια μίας ομάδας Παραγωγών των  Ο.Π.

 

 • iv.1.Πρακτική επίδειξη τεχνικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς του συνεταιριστικού ελαιοτριβείου της Οργάνωσης Παραγωγών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
 • Η ΟΕΦ μέσω της δράσης εφάρμοσε Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά τα πρότυπα AGRO1 & 2.2 που πιστοποιήθηκε ξανά για τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα.

 

 • iv.2. Πρακτική επίδειξη τεχνικών και μεθόδων Ορθολογικής αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών της Ελιάς με στόχο την ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία της Ελιάς
 • Παραγωγοί συμμετείχαν σε ένα σύστημα βελτίωσης τεχνικών και μεθόδων Ορθολογικής αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών της Ελιάς με στόχο την ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία της Ελιάς. Το 2ο έτος οι ενταγμένοι παραγωγοί εκπαιδεύθηκαν περαιτέρω τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά στον αγρό.

 • Γ.iii.1. Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας
 • Η δράση εφαρμόζεται τη διετία 2021/2022 σε της ΟΕΦ και εστιάζεται σε νέες τεχνικές. Το 2ο έτος, εφαρμόσθηκε η 2η τεχνική «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» με εκπαιδεύσεις / εφαρμογή στον αγρό.

 

 • Ε.i.1. Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση
 • Τη διετία 2021/2022 εφαρμόζεται στην ΟΕΦ σύστημα ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου από το χωράφι έως το τελικό προϊόν. Το 2ο έτος η δράση ολοκληρώθηκε με την επανέκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ISO 22005:2007 στην ΟΕΦ και την συμμετοχή των Παραγωγών, των ελαιοτριβείων και του τυποποιητηρίου ελαιολάδου.

 

 • Ε.ii.1. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) και το Πρότυπο ISO 22000:2005
 • Τη διετία 2021/2022 εφαρμόζεται στην ΟΕΦ σύστημα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στην μονάδα παραγωγής της ΟΕΦ. Το 2ο έτος η δράση ολοκληρώθηκε με την έκδοση Πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 στα ελαιοτριβεία των Συνεταιρισμών.

 • ΣΤ.i.1 Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
 • Το 2ο έτος ολοκληρώθηκαν τα σχετικά μέτρα δημοσιότητας (φυλλάδια – συνέντευξη τύπου).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ανάδοχος των Προγραμμάτων Εργασίας στις συγκεκριμένες ΟΕΦ κατά τη διετία 2021-2022 είναι η Σύμπραξη των εταιρειών ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε και ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ που διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ο Ιωάννης Γρηγοράτος, με σαράντα, περίπου, χρόνια επιτυχημένη παρουσία στην ελεύθερη αγορά και την παροχή υπηρεσιών προσφέρει με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σύγχρονες, αξιόπιστες και λειτουργικές υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πιστοποίησης και Παροχής Συμβουλών Επενδύσεων τον Πρωτογενή και τον Δευτερογενή Τομέα. O Ιωάννης Γρηγοράτος διέθεσε την επιστημονική γνώση, αλλά και την απαραίτητη, πολυετή εμπειρία για την αποτελεσματική ανάπτυξη Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Ως Επιβλέπων Γεωπόνος, εκτός των άλλων, ήταν υπεύθυνος για το επιστημονικό και τεχνικό μέρος του Έργου, ενώ υλοποίησε όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Έργου (αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, επιλογή των παραγωγών της ομάδας, επιλογή των παραγωγικών μονάδων, σύνταξη του εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση των παραγωγών, επίδειξη των πρακτικών ορθής γεωργικής πρακτικής, σύνταξη των εκθέσεων πορείας και αξιολόγησης του Έργου, κλπ.).
 • Η ομάδα συμβούλων της ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. πέρα από την άρτια επιστημονική κατάρτιση, έχει συσσωρεύσει εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο στην Ελλάδα, απασχολούμενη με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και στην Ευρώπη σαν σύμβουλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία πολύ μεγάλη κλίμακα έργων. H ομάδα συμβούλων καλύπτουν σήμερα διαφορετικές ειδικότητες όπως: Διοίκηση (Management) – Οικονομικά – Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Περιφερειακή Ανάπτυξη – Διοίκηση Παραγωγής – Μηχανική και Τεχνολογικές Εφαρμογές -Αγροτική Οικονομία – Περιβαλλοντική Ανάλυση – Ενεργειακή Ανάλυση, κ.α. Η εμπειρία της ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. στη διαχείριση πολυετών αναπτυξιακών προγραμμάτων και μεγάλων έργων ενταγμένα σε σχήματα Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης, συντέλεσε στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠO ΤΟΝ COVID 19

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί και να τονιστεί, ότι όλες οι διεργασίες για την επιτυχή υλοποίηση των Έργων, πραγματοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό και τήρηση των κανόνων και των οδηγιών του ΕΟΔΥ, της Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας για την προστασία από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID 19).