Βιοκαλλιεργητές: “Ο ΟΠΕΚΕΠΕ … ξαναχτύπησε”

Σήμερα 14 Μαίου 2015 ενημερωθήκαμε από παράγοντες του Υπουργείου και στη συνέχεια αναζητήσαμε και παραλάβαμε μέσω email από τη ΔΑΟΚ Λακωνίας το υπ. αριθμ. 40039/3-4-2015 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα

“Αιτήσεις θεραπείας κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής του Μέτρου 2.1.4.”

Το έγγραφο αυτό αναφέρει ότι σε συνέχεια πολλών αιτήσεων θεραπείας που έχουν υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από δικαιούχους δράσεων του Μέτρου 2.1.4 και οι οποίες αφορούν επανεξέταση αποτελεσμάτων πληρωμής μας ενημερώνουν ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τυχόν αντιρρήσεις των δικαιούχων όσον αφορά τα ποσά πληρωμής υποβάλλονται με την διαδικασία των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στους φορείς υλοποίησης (ΔΑΟΚ) εντός 5 εργάσιμων ημερών από την  ημερομηνία πρώτης ανάρτησης των αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής στους πίνακες ανακοινώσεων των φορέων  υλοποίησης. Ως εκ τούτου η υποβολή αιτήσεων θεραπείας κατά των τελικών αποτελεσμάτων πληρωμής δεν προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και κατά συνέπεια τα αιτήματα αυτά δεν θα εξετάζονται. Το έγγραφο αυτό να κοινοποιηθεί στους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει παρόμοια αιτήματα.

Εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων πληρωμής δεν είναι κατά τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύννομη η αίτηση θεραπείας. Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Τμήμα Βελτίωσης Γεωργικού Περιβάλλοντος κ. Φραγκίσκο Μαχλέρα.

Τα σχόλια δικά σας και οι ενέργειες των αρμοδίων.

Καραμπάσης Δημήτρης.