Προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου Λακωνίας

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου το πρακτικό 1/2022 αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο της διενέργειας ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας, στην Σπάρτη, στο πλαίσιο του έργου GreenBuilding “Mini mising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014 – 2020, έργο προϋπολογισμού 291.400 ευρώ (με ΦΠΑ).