Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

Της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενημερώνει ότι εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας η υπ’ αριθ. 1470/09-07-2021 (ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7) η 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του μέτρου 3.2.1. «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Η δράση που στόχο έχει τον μετριασμό των επιπτώσεων της προσωρινής παύσης της δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια με ένταση ενίσχυση 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της πράξης.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιήθηκε ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 :
α) Μεταξύ 1 ης Μαρτίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
β) Μεταξύ 1 ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.

Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για τη χρονική περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, για κάθε σκάφος

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η : 16 / 07 / 2021 & ώρα 12.00
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η : 15 / 09 /2021 & ώρα 14.00

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ
Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα

Ι. Κουντουράκης Τηλ. : 213 150 11 86 Email : ikountourakis@mou.gr
Ε. Μπίζα Τηλ. : 213 150 11 84 Email : empiza@mou.gr
Α. Σωτηρόπουλος Τηλ. : 213 150 11 81 Email : asotiropoulos@mou.gr
Α. Σακελλαρίου Τηλ. : 213 150 11 83 E-mail : isakellariou@mou.gr