Προστασία των Πλατανιών στο Δήμο Σπάρτης

Ανακοίνωση της δημοτικής αρχής

Τα Πλατάνια μας κινδυνεύουν από την καταστροφική ασθένεια του Μεταχρω-ματικού Έλκους του Πλατάνου, που προκαλεί τη νέκρωση των δέντρων, χω-ρίς να υπάρχουν μέχρι σήμερα φυτοπροστατευτικά μέσα αντιμετώπισης, ε-κτός από την πρόληψη.

Ο μύκητας εξαπλώνεται στα ρέματα με φυσικούς τρόπους, αλλά ο σημαντικό-τερος παράγοντας διασποράς του παθογόνου είναι ο άνθρωπος, με μηχανή-ματα εκσκαφής και εργαλεία κοπής κλάδων.

Γι’ αυτό, είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα (καθαρισμός και απολύμανση των εργαλείων και μηχανημάτων) πριν και μετά τις εργασίες σε περιοχές με Πλατάνια.

Ο Δήμος Σπάρτης έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε σχέση με αυτήν την κατα-στροφική ασθένεια που έχει ήδη νεκρώσει εκατοντάδες Πλατάνια στην περιο-χή μας (στον Ευρώτα, Κνακίωνα, Ρασίνα, Καστόρι, κ.ά.). Σε αυτό το πλαίσιο, επισυνάπτεται ένα αναλυτικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για την ασθένεια και τον τρόπο προστασίας των Πλατανιών.

Για την προστασία των Πλατανιών μας, ο Δήμος έχει ήδη υλοποιήσει αλλά και προχωράει στις παρακάτω ενέργειες:

ü Έχει κληθεί δύο φορές στο παρελθόν ο αρμόδιος ερευνητής του Ινστι-τούτου Δασικών Ερευνών, για ενημερωτικές εκδηλώσεις (στο Πάρκο Γουδέ και στο Καστόρι),

ü Ο ίδιος ερευνητής προσκλήθηκε και ήρθε για να επιδείξει, σε συνεργα-σία με τη Διεύθυνση Δασών, τον τρόπο φυτοϋγειονομικής καταστροφής μολυσμένου Πλατανιού,

ü Το καλοκαίρι του 2016 ο Δήμος εξέδωσε σχετικό ενημερωτικό Δελτίο Τύπου,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 85-87 231 00 Σπάρτη Πληροφορίες: Αναστασία Σιούτου Τηλέφωνο: 2731 0 22226 σωτ.:108 Φαξ: 2731 0 22203 Email: [email protected] Σπάρτη, 05.01.2021

ü Όλα τα κλαδέματα σημαντικών Πλατανιών σε πλατείες κλπ, γίνονται με-τά από ειδοποίηση των τοπικών Συμβουλίων αποκλειστικά από την αρ-μόδια Υπηρεσία Πρασίνου, και πάντα με τις απαραίτητες προφυλάξεις (καθαρισμός και απολύμανση εργαλείων),

ü Για το 2021, έχει προβλεφθεί η πρόσκληση ειδικών πιστοποιημένων Δενδροκόμων, ώστε να ελέγξουν και να δώσουν έγκυρες οδηγίες προ-στασίας και διαχείρισης τουλάχιστον, αρχικά, για τα Πλατάνια της Άρ-νας, του Θεολόγου, του Γεωργιτσίου, του Αγ. Ιωάννη (Πλατείας) και του Παρορείου (Κέραμος), έτσι ώστε αυτά να προστατευτούν με κάθε δυνα-τό τρόπο,

ü Ειδικά για τον Πλάτανο της Άρνας που είναι ανακηρυγμένος ως Διατη-ρητέο Μνημείο της Φύσης, δρομολογούνται ενέργειες ανάδειξης και προστασίας του, όπως ενημερωτικές πινακίδες, σήμανση και προστα-σία του χώρου, κλπ.