Προσεχώς βεβαίωση ληξιπρόθεσμων οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ.

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου το Επιμελητήριο Λακωνίας

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι επίκειται η βεβαίωση ληξιπρόθεσμων οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. στην ΑΑΔΕ, όπως ο νόμος ορίζει. Προκειμένου να αποφευχθεί η βεβαίωση αυτών, πρέπει να εξοφληθούν άμεσα, καθώς αποστολή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.:

Ø για το έτος 2019 μέσα στον Απρίλιο,

Ø για τα έτη 2020 και 2021 τον Μάιο,

Ø για το έτος 2022 τον Ιούνιο και τέλος

Ø για το έτος 2023 τον Ιούλιο.

Παρακαλούνται τα μέλη να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προκειμένου να αποφευχθεί η βεβαίωση αυτών στη Φορολογική Διοίκηση.

Όσες επιχειρήσεις έχουν δηλώσει διακοπή εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή συντρέχει κάποιος άλλος λόγος που καθιστά την επιχείρηση ανενεργή, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο για τη διόρθωση των στοιχείων προκειμένου να αποφευχθεί η βεβαίωση πλασματικών οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και να διαγραφούν αυτές όπου απαιτείται.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα εγγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο συνιστά το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων (ως αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.4919/2022).

Στις υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι και η καταβολή κάποιων τελών που ορίζονται στην ίδια νομοθεσία (άρθρο 49, Ν.4919/2022). Συγκεκριμένα, υφίσταται ένα ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ., το ύψος του οποίου καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Στις περιπτώσεις νεοσύστατων υπόχρεων προσώπων, το ύψος του τέλους υπολογίζεται αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου από τη σύσταση έτους. Στις περιπτώσεις υπόχρεων που διαγράφονται πριν από το πέρας του έτους, το ύψος του τέλους υπολογίζεται αναλογικά με τους μήνες κατά τους οποίους ήταν ενεργοί. Αν το υπόχρεο πρόσωπο βρίσκεται σε πτωχευτική διαδικασία, δεν οφείλεται ετήσιο τέλος. Αν το υπόχρεο πρόσωπο έχει τεθεί σε λύση, το ετήσιο τέλος περιορίζεται στο μισό.

Η καταβολή του ετήσιου τέλους είναι υποχρεωτική και πρέπει να πραγματοποιείται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. αποστέλλει τα εν λόγω τέλη στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Για την πληρωμή των ετησίων τελών Γ.Ε.ΜΗ., ο υπόχρεος θα πρέπει να μεταβεί στις προσωποποιημένες υπηρεσίες επιχειρήσεων του Γ.Ε.ΜΗ. Γ.Ε.ΜΗ. Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (businessportal.gr), και αφού συνδεθεί στον λογαριασμό του, να επιλέξει από το κεντρικό μενού τον ακόλουθο σύνδεσμο: Πληρωμές/Ετήσιο Τέλος Τήρησης Μερίδας και στη συνέχεια την επιλογή Πληρωμή νέου ετήσιου Τέλους Τήρησης Μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. Κατόπιν πρέπει να επιλέξει το έτος που θέλει να πληρώσει (οι τρόποι πληρωμής είναι δύο, με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή με κωδικό πληρωμής μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ).

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΛΗ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.