Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Εργασίας των (ΟΕΦ) της Λακωνίας

Διαβάστε αναλυτικά

• Τρίτη 30 Μαρτίου 2021
Στις 31/03/2021 ολοκληρώνεται επιτυχώς η τριετής υλοποίηση (2018-2021) των Προγραμμάτων Εργασίας των παρακάτω Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) της Λακωνίας:
• ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΕΟΠ (Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών με μέλη τις Οργανώσεις Παραγωγών: ΑΕΣ Απιδέας – ΟΠ, ΑΣΕ Γοράνων – ΟΠ, ΑΕΣ Κροκεών – ΟΠ, ΑΣ Νιάτων – ΟΠ και ΑΕΣ Παντάνασσας – ΟΠ).
• ΑΕΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΟΠ
• ΑΣΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ –ΟΠ
• ΑΣΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΟΠ
• ΑΣΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ – ΟΠ
• ΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ – ΟΠ
Κατά την τριετία 2018/2021 το Πρόγραμμα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στον τομέα της καλλιέργειας ελιάς και της παραγωγής/ τυποποίησης ελαιόλαδου με ενωσιακή και εθνική συγχρηματοδότηση υλοποιήθηκε επιτυχώς σε:
• Έξι (6) ΟΕΦ
• Δέκα (10) Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και την ΕΑΣ Λακωνίας
• 1.500 παραγωγούς της Λακωνίας
• Δέκα (10) Ελαιοτριβεία
• Δύο (2) Τυποποιητήρια Ελαιολάδου

Τα συγκεκριμένα Προγράμματα Εργασίας των ΟΕΦ:
• Εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 680/25515/30.03.2018 απόφαση Υπ.Α.Α.Τ.
• Υλοποιήθηκαν με βάση τον Κανονισμό 1308/2013, τους εφαρμοστικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 611 & 615/2014 και την εθνική νομοθεσία.
• Απευθύνθηκαν σε ένα το δυνατόν ευρύτερο κοινό εμπλεκόμενων φορέων στην καλλιέργεια ελιάς, την παραγωγή, εμπορία και διάθεση του ελαιόλαδου μέχρι τον καταναλωτή, αλλά και στους ίδιους τους καταναλωτές.

Βασικοί Στόχοι & προτεραιότητες μέσω των Προγραμμάτων Εργασίας, εκτός των άλλων ήταν:
• Η ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών σε τεχνικές καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον με στόχο την μείωση των εισροών και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιώνων, προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης – ΠΓΕ, κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης). Κατά αυτό τον τρόπο οι ελαιοπαραγωγοί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αρχή της πολλαπλής συμμόρφωσης αλλά και γενικότερα στις επιθυμίες των καταναλωτών στις ανεπτυγμένες χώρες.
• Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων αναγνωρισμένης ποιότητας και ασφάλειας (συσκευασία ελαιολάδου ολοκληρωμένης διαχείρισης, συσκευασία ιχνηλάσιμου ελαιολάδου, συσκευασία ελαιολάδου ΠΓΕ Λακωνία), προώθηση και προβολή των προϊόντων αυτών εντός και εκτός Ελλάδας.
• Η βελτίωση και αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης των εμπορικών δραστηριοτήτων.
• Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και αύξηση των πωλήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου.
• Η σύσταση και λειτουργία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας από την καλλιέργεια ελαιοκάρπου έως την παραγωγή και διακίνηση του παρθένου ελαιολάδου.
• Η υποστήριξη της παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου μέσω σύγχρονου εξοπλισμού εργαστηριακού και ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια, κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Προγράμματα Εργασίας των Ο.Ε.Φ. περιλάμβαναν τις ακόλουθες Δράσεις:
• 1-Β.ii. Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές (ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
• 2-B.iii. Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ)
• 3- B.iv Πρακτική επίδειξη τεχνικών Ολοκληρωμένης Διαχείριση ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)
• 4-Γ.iii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ)
• 5-Γ.iv Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας (ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ)
• 6-Δ.i. Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους
• 7-Δ.v. Βελτίωση του εργαστηρίου ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου της ΕΑΣ
• 8-Ε.i. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία (ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ)
• 9-ΣΤ.i. Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος (ΔΙΑΔΟΣΗ)

Με βάση τα Παραπάνω η Υλοποίηση των Έργων σε κάθε ΟΕΦ ήταν τριετής (2018-2021) με ετήσια ανάπτυξη (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), τρεις (3) ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ανά έτος και περιλάμβανε, εκτός, των άλλων:
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – Θεωρητική και Πρακτική
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΗΚΑΝ
ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΕΟΠ 500
ΑΕΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΟΠ 400
ΑΣΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ –ΟΠ 200
ΑΣΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΟΠ 150
ΑΣΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ – ΟΠ 110
ΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ – ΟΠ 120

• ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
• ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
• ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
• ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
• ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Τρεις (3) ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ανά έτος
• Τρία (3) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ανά Δράση ανά έτος
• Ετήσια Εκπαίδευση Παραγωγών σε όλες τις Δράσεις
• Ένα (1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ανά έτος
• Μία (1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ιχνηλασιμότητας ανά έτος
• Μία (1) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ανά έτος
• Μία (1) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ανά έτος
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ, κ.ά.

Αναφορικά με την Προμήθεια Παγίων υλοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία ένα πλάνο εξοπλισμού των ΟΕΦ με σκοπό την καλύτερη υλοποίηση της ελαιοκαλλιέργειας που, εκτός των άλλων, περιλάμβανε:

ΟΕΦ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΕΟΠ • Προμήθεια & εγκατάσταση Decanter αφυδάτωσης διφασικού ελαιοπυρήνα
• Υπόστεγο αποθήκευσης τριφασικού ελαιοπυρήνα
• ΑΕΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΟΠ • Προμήθεια πλαστικών παλετοκιβωτίων μεταφοράς και αποθήκευσης ελαιοκάρπου
• Διαμόρφωση δαπέδου περιβάλλοντος χώρου ελαιουργείου από οπλισμένο σκυρόδεμα
• Προμήθεια αντλιών ελαιολάδου για το ελαιουργείο του Συνεταιρισμού
• Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων ελαιολάδου για το ελαιουργείο του Συνεταιρισμού
• Προμήθεια ζυγιστικού ελαιολάδου για το ελαιουργείο του Συνεταιρισμού
• ΑΣΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ –ΟΠ • Κατασκευή υποστέγου στο ελαιουργείο του Συνεταιρισμού
• Προμήθεια αντλίας και ζυγαριάς ελαιολάδου για το ελαιουργείο του Συνεταιρισμού
• Προμήθεια Ηλεκτρικού Ανυψωτικού Περονοφόρου Μεταφορικού Οχήματος
• ΑΣΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΟΠ • Προμήθεια αντλίας φόρτωσης-εκφόρτωσης ελαιολάδου και αντλίας διφασικού ελαιοπυρήνα
• Προμήθεια Ανοξείδωτου Σιλό Αποθήκευσης Ελαιοπυρήνα
• προμήθεια εξοπλισμού ελαιουργείου (γεμιστικό-ζυγιστικό ελαιολάδου, ταινιόδρομοι ελαιοκάρπου)
• ΑΣΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ – ΟΠ • Αυτόματο σύστημα παραλαβής, αποφύλλωσης και ζύγισης ελαιοκάρπου
• Προμήθεια Ανοξείδωτου Σιλό Αποθήκευσης Ελαιοπυρήνα
• Προμήθεια Ζυγιστικού – Γεμιστικού ελαιολάδου για το ελαιουργείο του Συνεταιρισμού
• ΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ – ΟΠ • Προμήθεια ελαιόδιχτων για τους παραγωγούς της Οργάνωσης
• Προμήθεια μασκών φυτοπροστασίας για τα μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών
• Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης παραγωγικής διαδικασίας ελαιουργείου
• Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών ελαιολάδου για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού

Ανάδοχος των Προγραμμάτων Εργασίας στις συγκεκριμένες ΟΕΦ κατά την τριετία 2028-2021 ήταν η Σύμπραξη των εταιρειών ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε και ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ που διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων. Πιο συγκεκριμένα:
• Ο Ιωάννης Γρηγοράτος, με σαράντα, περίπου, χρόνια επιτυχημένη παρουσία στην ελεύθερη αγορά και την παροχή υπηρεσιών προσφέρει με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σύγχρονες, αξιόπιστες και λειτουργικές υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πιστοποίησης και Παροχής Συμβουλών Επενδύσεων τον Πρωτογενή και τον Δευτερογενή Τομέα. O Ιωάννης Γρηγοράτος διέθεσε την επιστημονική γνώση, αλλά και την απαραίτητη, πολυετή εμπειρία για την αποτελεσματική ανάπτυξη Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Ως Επιβλέπων Γεωπόνος, εκτός των άλλων, ήταν υπεύθυνος για το επιστημονικό και τεχνικό μέρος του Έργου, ενώ υλοποίησε όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Έργου (αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, επιλογή των παραγωγών της ομάδας, επιλογή των παραγωγικών μονάδων, σύνταξη του εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση των παραγωγών, επίδειξη των πρακτικών ορθής γεωργικής πρακτικής, σύνταξη των εκθέσεων πορείας και αξιολόγησης του Έργου, κλπ.).
• Η ομάδα συμβούλων της ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. πέρα από την άρτια επιστημονική κατάρτιση, έχει συσσωρεύσει εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο στην Ελλάδα, απασχολούμενη με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και στην Ευρώπη σαν σύμβουλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία πολύ μεγάλη κλίμακα έργων. H ομάδα συμβούλων καλύπτουν σήμερα διαφορετικές ειδικότητες όπως: Διοίκηση (Management) – Οικονομικά – Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Περιφερειακή Ανάπτυξη – Διοίκηση Παραγωγής – Μηχανική και Τεχνολογικές Εφαρμογές -Αγροτική Οικονομία – Περιβαλλοντική Ανάλυση – Ενεργειακή Ανάλυση, κ.α. Η εμπειρία της ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. στη διαχείριση πολυετών αναπτυξιακών προγραμμάτων και μεγάλων έργων ενταγμένα σε σχήματα Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης, συντέλεσε στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠO ΤΟΝ COVID 19
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί και να τονιστεί, ότι όλες οι διεργασίες για την επιτυχή υλοποίηση των Έργων κατά το τρίτο έτος, πραγματοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό και τήρηση των κανόνων και των οδηγιών του ΕΟΔΥ, της Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας για την προστασία από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID 19).