Πόλη ήπιας κυκλοφορίας η Καλαμάτα με μείωση του ορίου ταχύτητας

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Απόφαση μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα και είκοσι (20) χλμ/ώρα, έλαβε χθες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, για τον αστικό ιστό της Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι γενικά, εντός των κατοικημένων περιοχών με βάση το άρθρο 20 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, ΦΕΚ Α’ 57) το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των οχημάτων ορίζεται στα πενήντα (50) χλμ/ώρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδική σήμανση.

Ωστόσο, είναι επίσης γνωστό ότι η καμπύλη του ποσοστού θανάτων πεζών σε συνάρτηση με την ταχύτητα πρόσκρουσης πάνω τους αυτοκινήτου αυξάνει εκθετικά από την ταχύτητα των 30 χλμ/ώρα και πάνω.

Στην Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/17-06-2020 (ΦΕΚ Β’2448/2020) με τίτλο «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας» αναφέρεται ότι:

  • Το Βερολίνο διεύρυνε προσωρινά τις λωρίδες ποδηλάτου και δημιούργησε νέες για να επιτρέψει την ασφαλή κυκλοφορία και προσπέραση, λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη επιτρεπτή κοινωνική απόσταση.
  • Το Μιλάνο απέκλεισε την κυκλοφορία των αυτοκινήτων σε δρόμους με όριο ταχύτητας 35 χλμ/ώρα και ταυτόχρονα μείωσε το όριο στα 30 χλμ/ώρα στην πλειονότητα των τοπικών οδών με αυξημένη παρουσία ευάλωτων χρηστών, δίνοντας προτεραιότητα στα ποδήλατα και τους πεζούς.
  • Στο Παρίσι και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις δημιουργήθηκαν έκτακτες λωρίδες κυκλοφορίας ποδηλάτων για τη διάρκεια του lockdown αλλά και για την επόμενη περίοδο προσαρμογής.
  • Στις Βρυξέλλες ολόκληρο το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε περιοχή ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο ταχύτητας 20 χλμ/ώρα ενώ οι πεζοί και οι ποδηλάτες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το πλήρες πλάτος του δρόμου και έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Επιπλέον από την 1η Ιανουαρίου του 2021 στο σύνολο της πόλης θα ισχύσει όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα.
  • Παράλληλα στην έγκριση των τεχνικών οδηγιών προβλέπεται η εξοικονόμηση χώρου που απαιτείται για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε αφαίρεση ή προσωρινή κατάργηση μεμονωμένων θέσεων στάθμευσης ή μιας λωρίδας στάθμευσης, περιορισμός του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας, απομάκρυνση των θέσεων στάθμευσης – φορτοεκφόρτωσης μακριά από το πεζοδρόμιο και αποκλεισμός ολόκληρης λωρίδας κυκλοφορίας ή ολόκληρου του δρόμου από την κίνηση αυτοκινήτων.
  • Επίσης επισημαίνεται ότι η πρωτοτυπία των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα συνδυάζεται με ταυτόχρονη κα άμεση αλλαγή του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ώρα σε τοπικές οδούς και περιοχές πόλεων όπου υπάρχει αυξημένη αλληλεπίδραση οχημάτων και ευάλωτων χρηστών ή έντονη κίνηση πεζών και ιδιαιτέρως παιδιών (πλησίον σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πλατειών, κ.ά.).
  • Στα πλεονέκτημα όλων των παρεμβάσεων πέραν της οδικής ασφάλειας και της μείωσης του μόλυνσης του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και το χαμηλό κόστος κατασκευής των υποδομών για την γρήγορη εφαρμογή τους.

Το παραπάνω μέτρο, σύμφωνα με την πρόταση αποφασίστηκε να εφαρμοστεί σε όλη την πόλη εκτός από το κύριο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα προτάθηκε να εφαρμοστεί το μέτρο σε όλο τον αστικό ιστό της πόλης, όπως το «Νησάκι», την περιοχή της παραλίας, την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αριστομένους – Κρήτης – Ηρώων – Βασ. Γεωργίου, την περιοχή της «Μαρίνας», των Γιαννιτσανίκων, κ.λπ.. Δεν θα συμπεριληφθούν οι οδοί που αποτελούν το βασικό οδικό δίκτυο (π.χ. Φαρών, Ακρίτα, Κρήτης, Λυκούργου, Σόλωνος, Αριστομένους, Αρτέμιδος, κ.λπ.), αφού ο στόχος είναι να προστατευτούν οι περιοχές κατοικίας. Ειδικά σε οδούς όπου υπάρχουν σχολεία προτάθηκε να οριστεί όριο ταχύτητας στα είκοσι (20) χλμ/ώρα, όπως έχει ήδη οριστεί έξω από κάποια σχολεία της πόλης (π.χ. 10ο Δημοτικό σχολείο, 18ο Δημοτικό σχολείο). Όπου στο βασικό οδικό δίκτυο υπάρχει καθορισμένο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των οχημάτων διαφορετικό των πενήντα (50) χλμ/ώρα και ορίζεται με ειδική σήμανση, αυτό δεν θα τροποποιηθεί.

Η υλοποίηση θα γίνει με στάμπες σε κίτρινο χρώμα (όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ για προσωρινή σήμανση) στις εισόδους και τις εξόδους των περιοχών με αναγραφή του ορίου ταχύτητας στην είσοδο και του τέλους της ρύθμισης στην έξοδο. Οι περιοχές αυτές αποτελούνται κυρίως από μονόδρομους και η υλοποίηση του μέτρου θα είναι σχετικά εύκολη.

Η ισχύς του προσωρινού μέτρου θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Από την αξιολόγηση της εφαρμογής του μέτρου, θα εξεταστεί αν θα προταθεί στη συνέχεια για να έχει μόνιμο χαρακτήρα, οπότε και θα ακολουθηθεί η διαδικασία στην οποία περιλαμβάνεται και η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.