Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος ο Γ.Μπουντρούκας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα ορίστηκε το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μπουντρούκα Ιωάννη του Παναγιώτη ως Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Η θητεία του άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας και ισχύει για ένα έτος. Ο ανωτέρω θα λαμβάνει την οριζόμενη εκ της παρ.1 του άρθρου 181 του Ν.3852/2010 αντιμισθία. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.