Πέντε θέσεις Δημοτικών Αστυνομικών στο Δήμο Μονεμβασίας

Δείτε την προκήρυξη ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε στο υπ΄αρ. ΦΕΚ 8/ τ. Α.Σ.Ε.Π./ 22.2.2024 η προκήρυξη 1Κ/2024 για τις 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία. Στο διαγωνισμό οι θέσεις ανά εκπαιδευτική βαθμίδα κατανέμονται ως εξής: 208 θέσεις για απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 218 θέσεις για απόφοιτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 787 θέσεις για απόφοιτους Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Στο Δήμο Μονεμβασίας έχουν προκηρυχθεί πέντε θέσεις:

  • Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνομικών (κωδικός θέσης 571) &
  • Τέσσερις (4) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνομικών (κωδικός θέσεων 790)

Ακολουθεί το ΦΕΚ προκήρυξης