Παρατείνεται η περίοδος ενστάσεων για την εξισωτική αποζημίωση

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης που εκδόθηκε από την υπηρεσία μας στις 25 Νοεμβρίου 2022, σχετικά με τη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 13 “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ” ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 και την ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ), σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος κατά την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) στο Πληροφοριακό Σύστημα από τους παραγωγούς έως την Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022, τροποποιούμε την 4η παράγραφο της προηγούμενης Ανακοίνωσης, σχετικά με την περίοδο υποβολής ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων), ως εξής :

“Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 09.12.2022, μέχρι την Πέμπτη 22.12.2022 και ώρα 11.00 π.μ. . “

Επισημαίνεται, ότι οι ενστάσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα https://eae.opekepe.gov.gr του κυβερνητικού νέφους σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. 79089/12-12-2022 (ΑΔΑ : 6Τ8246ΨΧΞΧ-ΕΛΠ) Εγκυκλίου «Διαδικασία υποβολής ενδικοφανών
προσφυγών Μέτρου 13, Υπομέτρα 13.1, 13.2, και 13.3 έτους 2022 – του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.» του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΠΕΤΑΛΑΣ