Παράταση αιτήσεων στη δράση 4.1.5 ΠΑΑ 2014-2020

Ανακοίνωση ΔΑΟΚ Λακωνίας

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Λακωνίας ανακοινώνεται ότι με την η αριθμ.923/9-5-2023 ( ΑΔΑ:6ΗΔΦ4653ΠΓ-7ΔΚ),2η τροποποίηση της αριθμ.534/13-3-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΑΑ 2014-2020 για τη δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα , τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης από τους ενδιαφερόμενους έως 31/5/2023 και ώρα 13.00

Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής (οριστικοποίησης ) δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης με συνέπεια αυτή να μην αξιολογείται. Αιτήματα από-οριστικοποίησης των αιτήσεων γίνονται δεκτά έως τις 29-5-2023 και ώρα 13.00 ύστερα από υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη(helpdesk)εντός της εφαρμογής ependyseis.gr.Με την από-οριστικοποίηση το αίτημα επανέρχεται στην κατάσταση «σχεδίου» και προκειμένου να αξιολογηθεί πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης στήριξης

Με Εντολή Περιφερειάρχη

Παναγιώτη Ε. Νίκα

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

Μ.ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ