Παραίτηση Νικηφόρου Αλέξανδρου από το δήμο Ελαφονήσου

Επαναπροσδιόρισε το σχήμα των αντιδημάρχων ο δήμαρχος, Άγγελος Τσιριγωτάκης

Ο Δήμαρχος  Ελαφονήσου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
 5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι»
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 898 κατοίκους.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως ΤΡΕΙΣ Αντιδήμαρχοι και ΕΝΑΣ  άμισθος Αντιδήμαρχος
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (2024/9-9-2011 ΦΕΚ  τ.Β΄)
 10. Την υπ. αρ. 5/03-01-2024 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
 11. Την υπ. αρ. 136 δήλωση παραίτησης, με ημερομηνία 31/01/2024, του κ. Νικηφόρου Αλέξανδρου από τη θέση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αποδοχή της παραίτησης του κ. Νικηφόρου Αλέξανδρου και τον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων που εκχωρεί στους κατωτέρω ορισμένους κ.κ. Αντιδημάρχους του Δήμου Ελαφονήσου, με θητεία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, ως εξής:

 1. Στην κ. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  του Γεωργίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: Τύπου, Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 2. Στον κ. ΑΡΩΝΗ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Ανάπτυξης, Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Εργαζομένων

 1. Στον κ. ΜΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του Αντωνίου άμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης  και Καθαριότητας.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ που αναπληρώνει το Δήμαρχο,  όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από  τον Αντιδήμαρχο κ.  ΜΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ  του Αντ. και όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από   την Αντιδήμαρχο κ.  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ.

Ε. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ