Παντάνασσα | Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από τη φωτιά

Όλα όσα πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί

Ενημερώνουμε τους πληγέντες παραγωγούς ότι η ζημιά που προκλήθηκε από την πυρκαγιά της 1ης Ιουλίου 2024 στην Κοιν. Παντάνασσας, αναγγέλθηκε στο σύστημα του Οργανισμού και δόθηκε η σχετική έγκριση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Τρίτη 16 Ιουλίου 2024

Δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης:
– Αστυνομική (ή άλλη) ταυτότητα
– Αντίγραφο δήλωσης ΕΛΓΑ έτους 2023

Διευκρινίζεται πως η ζημιά δεν καλύπτεται από τον ΕΛ.Γ.Α.,  αλλά από το πρόγραμμα Κ.Ο.Ε. (Κρατικών Οικονομικών ενισχύσεων),  για το οποίο υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις ενίσχυσης, όπως συνολική έκταση της ζημιάς, εμφάνιση γεωργικού εισοδήματος, το επίπεδο των ζημιών, στη φυτική παραγωγή και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, το οποίο θα πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, άνω του 30%, στο σύνολο των ομοειδών ειδών του παραγωγού κλπ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Κ.Ο.Ε. (Αριθ. 146/40686/24 (ΦΕΚ 1151 Β/19-2-2024, άρθρο 8) είναι απαραίτητη η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης ενίσχυσης από όλους τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιά.

Οι πληγέντες παραγωγοί, μαζί με την Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, υποβάλλουν μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία, μεταξύ άλλων, δίνουν τη συναίνεσή τους στον ΕΛ.Γ.Α. προκειμένου να αναζητήσει υπηρεσιακά όσα δικαιολογητικά υπάγονται στην «αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων», προκειμένου να αξιολογηθεί εάν δύναται να κριθεί δικαιούχος κρατικής ενίσχυσης.   

Ο Αρμόδιος ανταποκριτής: Βασιλείου Γεώργιος τηλ. 2732360579