Οικολογική Πολιτιστική Κίνηση Μέσα Μάνης | Συνάντηση για τα αδέσποτα βοοειδή