Ν.Παπανδρέου: «Να ληφθούν μέτρα για την Αλιεία και τους Αλιείς»

Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της κατάρρευσης, με σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις

Τα παραπάνω τονίζει ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νίκος Παπανδρέου σε δήλωσή του με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα Αλιείας.

Πρέπει να συζητήσουμε και να αναδείξουμε τη σημασία αυτού του κρίσιμου τομέα για την Ελλάδα και την Ευρώπη τονίζει ο κ. Παπανδρέου.

Η αλιεία είναι μια παράδοση που έχει ριζώσει βαθιά στον πολιτισμό μας. Από την αρχαιότητα, οι Έλληνες αλιείς διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στην εξασφάλιση της τροφοδοτικής μας αλυσίδας. Σήμερα, όμως, η αλιεία και οι αλιείς αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Η υπεραλίευση, η ρύπανση των θαλασσών, και η κλιματική αλλαγή απειλούν τη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι αλιευτικοί πόροι υπεραλιεύονται συχνά με τη χρήση καταστροφικών πρακτικών. Αν δεν ληφθούν δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα, ο κλάδος της αλιείας θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της κατάρρευσης, με σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές και οικολογικές επιπτώσεις για τις νησιωτικές και τις παράκτιες περιοχές.

Είναι καθήκον μας ως εκπρόσωποι των πολιτών να δράσουμε για την προστασία αυτού του πολύτιμου πόρου.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε την ευκαιρία επισημαίνει ο κ. Παπανδρέου να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα προάγουν τη βιωσιμότητα της αλιείας. Πρέπει να επενδύσουμε σε έρευνα και καινοτομία για να βρούμε βιώσιμες μεθόδους αλιείας που θα προστατεύουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και θα διασφαλίζουν την επιβίωση των ειδών.

Τέλος, πρέπει να ενθαρρύνουμε τονίζει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο με συντονισμένες προσπάθειες επισημαίνει μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι και οι επόμενες γενιές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα καρπούς της θάλασσας όπως κάναμε κι εμείς.

Κλείνοντας ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει «ότι για τη βελτίωση της αλιείας και την προστασία των αλιέων, μπορούν να ληφθούν μέτρα που περιλαμβάνουν:

– Εφαρμογή προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου των αλιευτικών πρακτικών.

– Θέσπιση αυστηρών και αποτελεσματικών περιορισμών για την υπεραλίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων.

– Προώθηση καινοτόμων και βιώσιμων μεθόδων αλιείας που μειώνουν τον αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον.

– Ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση των αποβλήτων και της θαλάσσιας ρύπανσης από την αλιεία.

– Παροχή εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους αλιείς, προκειμένου να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να προσαρμοστούν σε νέες τεχνολογίες.

– Εξασφάλιση δίκαιων και βιώσιμων συνθηκών εργασίας για τους αλιείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε κοινωνικές παροχές.

– Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αλιέων, ερευνητικών ινστιτούτων, κυβερνήσεων και ΜΚΟ για την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

– Δημιουργία περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης που θα σέβονται τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

– Παροχή οικονομικών κινήτρων για αλιείς που υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές.

– Υποστήριξη για τη διαφοροποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των αλιέων, π.χ. μέσω του τουρισμού ή της πώλησης αλιευτικών προϊόντων.

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων καταλήγει ο κ. Παπανδρέου θα συμβάλει όχι μόνο στην προστασία των θαλάσσιων πόρων αλλά και στη διασφάλιση μιας βιώσιμης και ευημερούσας μελλοντικής πορείας για την αλιεία και τους αλιείς.»

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπανδρέου είναι μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.