Κορωνοϊός | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Σπάρτης

Κατεπείγουσα προμήθεια ειδών για την προστασία από τον ιό

Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID – 19», ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.953,40 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιέχονται στην 1/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Σπάρτης.

Η ανάθεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος ύστερα από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατ’  εφαρμογή των διατάξεων: α)  της  παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3-2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, β)  της περίπτωσης δ1 της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και γ) τις διατάξεις του Ν 4412/16.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλετε την προσφορά σας το αργότερο έως την Δευτέρα  23-03-2020  και ώρα 14:00  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα, ΤΚ 23100. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

 Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:

  1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:

  • διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
  • διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
  • μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και
  • νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.

      Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της  εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16.

  1. Φορολογική ενημερότητα
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα (από όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο οικονομικός φορέα οφείλει να καταβάλει εισφορές).
  3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο / Μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.

       5. Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.

Β) Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)

Γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ποσότητες, οι τιμές μονάδας των ειδών σε ευρώ, το ποσοστό  του ΦΠΑ και το γενικό σύνολο της δαπάνης)

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος 

Πέτρος Δούκας