Κέντρο Προβολής Σιδηροδρομικής/Ελαιοκομικής ιστορίας Ελαιοχωρίου

Προκήρυξη διαγωνισμού από το Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό υπηρεσιών με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ». Για τον σκοπό αυτό καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας να υποβάλει αναλυτική πρόταση – προσφορά για την εκπόνηση, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τη σχετική εγκεκριμένη προμελέτη. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 284.617,38 πλέον ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε όλα τα σχετικά αρχεία για το εν λόγω έργο, εδώ.