Καταγγελία – Διαμαρτυρία από την ΠΟΕ – ΟΤΑ

Για ζητήματα διαχείρισης και ενημέρωσης του Μητρώου Α.Μ.Κ.Α. από τα Κ.Ε.Π.

Μετά τον πρόσφατο αιφνιδιασμό των υπαλλήλων Κ.Ε.Π. για την υποστήριξη της αρμοδιότητας διαχείρισης και ενημέρωσης των διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Α.Μ.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ.: Φ80320/109864/14-12-2023 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 7280/22-12-2023) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας

και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης», διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε το εποπτεύον των Κ.Ε.Π. Υπουργείο Εσωτερικών, διότι με παιδαριώδη προχειρότητα και αδιαφορία για τις συνέπειες που θα προκληθούν, ανέθεσε στα Κ.Ε.Π. μία τόσο σύνθετη και απαιτητική διαδικασία που διέπεται από νέο θεσμικό πλαίσιο και υποστηρίζεται από μία καινούρια ηλεκτρονική πλατφόρμα, εντελώς διαφορετική και πολύ πιο περίπλοκη από την παλαιά.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανέθεσε την αρμοδιότητα αυτή χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση (παρότι η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση είχε εκδοθεί από τον Δεκέμβριο του 2023), χωρίς πρότερη επαρκή εκπαίδευση των υπαλλήλων, και χωρίς ουδεμία μέριμνα για τη διασφάλιση της ομαλής παροχής προς το κοινό των λοιπών, πολλαπλών, παρεχόμενων υπηρεσιών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), μη λαμβάνοντας υπόψη:

α. τον καθημερινό όγκο εργασίας και την ανάγκη ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλαπλών διαδικασιών και υποθέσεων, τόσο δια ζώσης, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά (www.ekep.gov.gr ) όσο και εξ αποστάσεως για όσα Κ.Ε.Π. εξυπηρετούν και διαμέσου του Προγράμματος MyKEPlive. Η ροή του κοινού προς τα Κ.Ε.Π. δεν έχει μειωθεί παρά τις δυνατότητες που προσφέρει πλέον η ψηφιακή τεχνολογία, αντιθέτως αυξάνεται, καθώς στα Κ.Ε.Π. καταφεύγουν, πέρα των άλλων, ιδιαίτερα οι αλλοδαποί και οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρίες, άνεργοι, ηλικιωμένοι, ψηφιακά αναλφάβητοι, κ.λπ.),

β. τη σημαντική έλλειψη προσωπικού των Κ.Ε.Π., η οποία συνεχίζει να υφίσταται έντονα και δεν θεραπεύεται με ημίμετρα,

γ. τους χωροταξικούς περιορισμούς, τη στενότητα των χώρων, τις παλαιές εγκαταστάσεις και γενικότερα τις ελλείψεις που υπάρχουν σε πολλούς εκ των χώρων που λειτουργούν τα Κ.Ε.Π. Οι εργασίες της κτιριακής αναβάθμισης των Κ.Ε.Π., εκτός του ότι διενεργούνται με πολύ αργούς ρυθμούς από τους Ο.Τ.Α., επί της ουσίας δεν θεραπεύουν τις δομικές ελλείψεις και τα σοβαρά προβλήματα των χώρων στέγασης των Κ.Ε.Π.,

δ. την ανάγκη εξασφάλισης των προβλεπόμενων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων πολιτών, πολύ περισσότερο όταν οι υπηρεσίες Μητρώου Α.Μ.Κ.Α. χρονικά συμπίπτουν με τη διεκπεραίωση και άλλων διαδικασιών μαζικού χαρακτήρα (π.χ., υποβολή αιτήσεων Κοινωνικού Τουρισμού, Απογραφή Στρατευσίμων, εγγραφή στο ΕΜΕΠ, Χορήγηση/Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, περιοδικά διάφορα Pass, κ.α.),

ε. την ανάγκη προστασίας των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους στα Κ.Ε.Π., η οποία σε πολλές περιπτώσεις ουδόλως διασφαλίζεται έτσι όπως είναι χωροταξικά ανεπτυγμένα τα γραφεία των Κ.Ε.Π.,

στ. ότι στα Κ.Ε.Π. δεν υπάρχουν Δημοτικοί Φύλακες στην είσοδο για την τακτοποίηση της ροής του κοινού και την πρόληψη τυχόν εριστικών ή επιθετικών συμπεριφορών προς τους υπαλλήλους (πράγμα που καθίσταται πιο επιτακτικό κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργίας των Κ.Ε.Π.), με αποτέλεσμα να εισέρχεται ατάκτως το κοινό εντός αυτών. Επιπλέον, ο όρος που έθεσε με έγγραφό της η Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών προς το δίκτυο των Κ.Ε.Π. δηλ. της εξυπηρέτησης των πολιτών, ειδικά για τις διαδικασίες του Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά και μόνο κατόπιν καθορισμένου ραντεβού προβάλλει ως ουτοπικός και ως αδύνατος να εφαρμοστεί έτσι όπως λειτουργούν τα Κ.Ε.Π., καθώς εάν ο πολίτης εισέλθει στο γκισέ τότε ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση να τον αποτρέψει να εξυπηρετηθεί και να του ζητήσει να έχει προγραμματίσει προηγουμένως ραντεβού, με αποτέλεσμα να προκύψουν φραστικές επιθέσεις και απειλές των πολιτών εις βάρος των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., ειδικά εάν οι πολίτες επικαλούνται επείγοντες λόγους για την τροποποίηση των στοιχείων τους, τη συσχέτιση του Α.Μ.Κ.Α. τους με το Α.Μ.Κ.Α. των έμμεσων μελών, κ.λπ. με τελικό σκοπό την επικαιροποίηση των στοιχείων τους και την ενεργοποίηση του απενεργοποιημένου Α.Μ.Κ.Α.,

ζ. το γεγονός ότι οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π., καλούνται να υπερβούν τον θεσμικό τους ρόλο ως απλοί διαμεσολαβητές μεταξύ των πολιτών και των καθ΄ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών και να μετατραπούν, αδόκιμα και μη σύννομα, σε ελεγκτικά και τελικώς αποφασίζοντα διοικητικά όργανα άλλου καθ΄ ύλην αρμοδίου φορέα (e-Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς πλέον απαιτείται από αυτούς να ελέγχουν εξ΄ ολοκλήρου τα δικαιολογητικά και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των πολιτών που ζητούν διαδικασίες Α.Μ.Κ.Α. (ειδικά όταν πρόκειται για πρώτη απόδοση Α.Μ.Κ.Α. και μάλιστα σε αλλοδαπούς πολίτες από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. των οποίων το καθεστώς παραμονής στη χώρα μας διέπεται από ιδιαιτέρως σύνθετο νομικό πλαίσιο) και να προβούν ή μη στην αιτούμενη διαδικασία. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή Α.Μ.Κ.Α., που εγκαταστάθηκε προσφάτως στο περιβάλλον εργασίας των Κ.Ε.Π., δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της αιτούμενης διαδικασίας λόγω μη ύπαρξης επαρκών δικαιολογητικών, τότε θα υπάρχουν μετά βεβαιότητας αντιδράσεις των ενδιαφερομένων πολιτών, πιέσεις προς τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. και διαμαρτυρίες που θα οδηγούν σε άσχημο εργασιακό κλίμα και πιθανούς διαπληκτισμούς.

Για τους λόγους αυτούς και εξαιτίας της πολυπλοκότητας και σοβαρότητας της διαδικασίας αυτής, καλούμε πάραυτα το Υπουργείο

Εσωτερικών να αποφασίσει άμεσα την αναστολή της υποστήριξης της αρμοδιότητας Α.Μ.Κ.Α. από τα Κ.Ε.Π., μέχρι:

1. Να ολοκληρωθεί και να πιστοποιηθεί η εκπαίδευση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες Α.Μ.Κ.Α.,

2. Να προηγηθεί και πιστοποιηθεί η εκπαίδευσή των υπαλλήλων στη χρήση της νέας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Α.Μ.Κ.Α. διαμέσου παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων εκπαίδευσης από το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλου Φορέα,

3. Να ενισχυθεί το προσωπικό των Κ.Ε.Π. μέσω καινούριων προσλήψεων,

4. Να πιστοποιηθεί από τους Τεχνικούς Ασφαλείας των Δήμων ότι πληρούνται οι χωροταξικές προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων λειτουργίας των Κ.Ε.Π. με τρόπο που να επιτρέπεται η ταυτόχρονη συνύπαρξη μεγάλου πλήθους πολιτών στους χώρους αυτούς,

5. Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις υλικοτεχνικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, σκάνερ, πολυμηχανήματα, κ.λπ.) για τη διεκπεραίωση και υποστήριξη όλων των διαδικασιών που ανατίθενται στα Κ.Ε.Π., σε όσα Κ.Ε.Π. δεν έχει γίνει ακόμα η προμήθεια και εγκατάστασή τους από το Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης «Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ»,

6. Να κωδικοποιηθεί άμεσα η υφιστάμενη δαιδαλώδης μεταναστευτική Νομοθεσία και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις πολλαπλές κατηγορίες νομιμοποιητικών τίτλων διαμονής των αλλοδαπών πολιτών σε συνάρτηση με τις δυνατότητες που οι τίτλοι αυτοί παρέχουν στις συναλλαγές των αλλοδαπών με τις Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες και ιδιαίτερα τα Κ.Ε.Π. στα οποία, σημειωτέων, προσφεύγει μεγάλο πλήθος αλλοδαπών καθημερινά, χωρίς όμως οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ούτε ειδική εκπαίδευση για το πλήθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολλών, διαφορετικών, τίτλων διαμονής των αλλοδαπών, μη έχοντας, ταυτόχρονα, τη δυνατότητα ελέγχου μέσω διαλειτουργικότητας της γνησιότητας ορισμένων κατηγοριών προσκομιζόμενων τίτλων διαμονής ή άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους. Η ανάγκη αυτή αφορά όλο το εύρος των συναλλαγών με τη Δημόσια Διοίκηση και τα Κ.Ε.Π.

7. Να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη Δημοτικών Φυλάκων στις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π. για την υποδοχή των πολιτών, για την τήρηση της σειράς προτεραιότητας των προσερχομένων πολιτών και όσων έχουν ραντεβού, καθώς και για την προστασία της ασφάλειας των υπαλλήλων καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των Κ.Ε.Π., με ιδιαίτερη έμφαση στις απογευματινές ώρες.

8. Να επικαιροποιηθεί η πιστοποίηση τήρησης της εφαρμογής του Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) σε κάθε Κ.Ε.Π. από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του Κανονισμού κατά τη διεκπεραίωση της αρμοδιότητας του Μητρώου Α.Μ.Κ.Α., καθώς και όσων άλλων διαδικασιών (π.χ., αιτήσεις ΚΕΠΑ, αιτήσεις απογραφής στρατευσίμων, Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ, Πιστοποιητικά Αστικής Κατάστασης, κ.α.) απαιτούν τη διαχείριση εφαρμογών που περιέχουν ή απαιτούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών ή άλλα στοιχεία τα οποία οι πολίτες υποχρεούνται να δηλώνουν και προφορικά στους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.

Μέχρι τότε, ζητούμε όπως η αρμοδιότητα διαδικασιών Α.Μ.Κ.Α. να υποστηρίζεται εξολοκλήρου από τον αρμόδιο καθ΄ ύλην Φορέα που είναι οι Υπηρεσίες Μητρώου των Τοπικών Υποκαταστημάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Για το ζήτημα αυτό που έχει ανακύψει αναφορικά με την υποστήριξη της διαδικασίας του Α.Μ.Κ.Α. καθώς επίσης και για άλλα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή λειτουργία, τη στελέχωση των Κ.Ε.Π. και την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών Κ.Ε.Π. ζητούμε άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η μη επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί και που αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία του θεσμού των Κ.Ε.Π. οδηγεί σε αδιέξοδο. Και το αδιέξοδο, χωρίς την ύπαρξη διαλόγου και παρεμβάσεων, με ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε συγκρούσεις και κινητοποιήσεις. Αναμένουμε!

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας Γιάννης Τσούνης