Ι.Μ.Μονεμβασίας & Σπάρτης | Υπεγράφη σύμβαση 3,5 εκατ. ευρώ με την ΕΚΤΕΡ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Σχολή Αγιογραφίας και Βυζαντινής Μουσικής με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στις 11.06.2024 υπέγραψε σύμβαση έργου με την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου: “ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ) ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ “ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ” & ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” με Δωρεά του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” (ΙΣΝ).

Η συμβατική αμοιβή για πλήρη και περαιωμένη εργασία παράδοσης του Έργου προς χρήση, ανέρχεται στο ποσό των 3.568.693,13€ (η αμοιβή υπάγεται σε καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, σύμφωνα με την περίπτωση ιστ’ της παρ. 1, άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ) ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης.

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 127,25 εκ. ευρώ.