Γιατί διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων σε τμήμα της οδού Όθωνος Αμαλίας

Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής

Ακολουθεί η σχετική απόφαση της Δημοτικής Αρχής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1080/1980 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως διατάξεως”.
3. Το άρθρο 48 του Ν.2696/23-03-99 “περί κυρώσεως του Κώδικα οδικής κυκλοφορίας” όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα.
4. Την αριθ. πρωτ. 12509/18-06-2024 αίτηση του κ. Καππάκου Σπυρίδωνα με την οποία ζητά την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο τμήμα της οδού Όθωνος Αμαλίας μεταξύ των καθέτων αυτής Σόλωνος και Κ. Παλαιολόγου, στο ρεύμα από Δυσμάς προς Ανατολάς (κάθοδος), την 21η – 06-2024 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 19:00 μέχρι ώρα 00:00 της ίδιας ημέρας, για πραγματοποίηση μουσικής βραδιάς για τον εορτασμό της
παγκόσμιας ημέρας μουσικής
5. Την υφιστάμενη κυκλοφοριακή κατάσταση στο εν λόγω τμήμα της δημοτικής οδού

Αποφασίζουμε
Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού Όθωνος Αμαλίας μεταξύ των καθέτων αυτής Σόλωνος και Κ. Παλαιολόγου, στο ρεύμα από Δυσμάς προς Ανατολάς (κάθοδος), την 21η – 06-2024 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 19:00 μέχρι ώρα 00:00 της ίδιας ημέρας, για πραγματοποίηση μουσικής βραδιάς για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας μουσικής Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παράλληλες οδούς.
Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η οδός θα παραδοθεί για κυκλοφορία και στάθμευση ως ισχύει σήμερα.