Επιστρέφουν στο πόστο τους 2.500 σχολικοί φύλακες

Περίπου 2.500 σχολικοί φύλακες άκουσαν ξαφνικά το καλοκαίρι του 2013 ότι καταργούνται οι θέσεις όπου δούλευαν. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να μετακινηθούν ως βοηθητικό προσωπικό σε νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες προκειμένου να μην μείνουν άνεργοι.

Σχεδόν έξι χρόνια μετά, διάταξη του πολυνομοσχεδίου τους δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψουν στους δήμους όπου εργάζονταν για να συμβάλουν στη διαφύλαξη της σχολικής περιουσίας αλλά και στην προστασία των μαθητών και διδασκόντων. Θα μετατάσσονται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με αίτησή τους είτε στον δήμο στην υπηρεσία του οποίου απασχολούνται είτε σε άλλο δήμο με την ίδια ειδικότητα.

Η μετάταξη του προσωπικού γίνεται με μεταφορά της θέσης και σε ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με τον βαθμό και τη μισθολογική κλίμακα που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα. Θα συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας στις υγειονομικές υπηρεσίες για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Για να μπορεί να γίνει η μετάταξη, θα πρέπει κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος να ανέρχεται σε τουλάχιστον 50%.