Επιστολή Παναρίτη στο Νίκα για τη δράση ΟΧΕ Μάνης

Αίτημα για αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης της δράσης

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Με την έκδοση της τροποποίησης 264347/19-08-2021 της πρόσκλησης της δράσης 3.a.ΟΧΕ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης» στο πλαίσιο του Επιχει-ρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», με την οποία δίνεται παράταση στην υποβολή φακέλων έως τις 27/09/2021, επανερχόμαστε στο αίτημά μας για αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης τουλάχιστον στα 2.500.000€.

Είναι επιτακτική η ανάγκη για την εύρεση επιπλέον κονδυλίων ενίσχυσης της δράσης προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης μετά τις τεράστιες ζημιές που έχει υποστεί η περιοχή από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ζημιές που θα έχουν αντίκτυπο σε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής. Είναι απολύτως λογικό μετά τα τραγικά αυτά γεγονότα να υπάρξει η ανάγκη για υποβολή φακέλου από περισσότε-ρες επιχειρήσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ