Επιστολή Παναρίτη σε Δραγασάκη για το Ψηφιακό Βήμα

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την Α.Π: 3168/531/Α2 απόφαση με Θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ – ΟΠΣ 2925 αναφέρεται ως προαπαιτούμενη ιδιότητα των επενδυτών, «Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία. Ως έτος ενάρξεως υπολογισμών λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 – φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).»

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που ταλανίζει τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, αντιλαμβανόμαστε το βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζεται ώστε οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να κατέχουν την εν λόγω προαπαιτούμενη ιδιότητα. Απόρροια αυτού είναι η στέρηση δυνατότητας ένταξης ενός αυξημένου αριθμού επιχειρήσεων στο προαναφερθέν πρόγραμμα, κατά συνέπεια χάνεται η ευκαιρία αρκετών επιχειρηματιών να αναβαθμίσουν ψηφιακά και τεχνολογικά τις επιχειρήσεις τους.

κ. Υπουργέ,

Αναλογιζόμενοι τον ζωτικό ρόλο της ψηφιακής αναβάθμισης του εμπορικού κόσμου της χώρας, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το εν λόγω προαπαιτούμενο, που κατά την γνώμη μας αποτελεί «αγκάθι» στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του επιχειρείν.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ