Ένταξη σε Πρόγραμμα ΥΠΕΝ για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Αφορά σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σπάρτης

Με ευχάριστα νέα για το Δήμο Σπάρτης ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 401,05 εκατ. €.

Η διαδικασία για το δεύτερο τμήμα των Προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού ξεκίνησε με την αρ. ΥΠΕΝ/Γρ.ΥΦΧΑΠ/121492/1903/17-12-2021 (ΦΕΚ 6046-Β΄-20.12.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει την έγκριση εκπόνησης 128 μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και 8 μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Εντάχθηκε σε αυτή ο Δήμος Σπάρτης για την εκπόνηση μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Είχε υποβληθεί στο ΥΠΕΝ το αρ. πρωτ. 12657/10.7.2020 αίτημα συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα, ύστερα από την αρ. 130/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με Τεχνικές Εκθέσεις για όλες τις Δημοτικές Ενότητες μας (δύο στην κατηγορία υψηλής προτεραιότητας (Σπαρτιατών, Μυστρά) και πέντε στην κατηγορία μέσης προτεραιότητας (Θεραπνών, Οινούντος, Φάριδος, Πελλάνας, Καρυών).

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που έχει οριστεί ως αναθέτουσα αρχή από το ΥΠΕΝ, έχει αναλάβει την αρμοδιότητα και την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης όλων των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Με τη δημοσίευση της ανωτέρω Απόφασης ΥΠΕΝ αρχίζει η διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η προκήρυξη των μελετών του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί άμεσα από το ΤΕΕ με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως τον Ιούνιο 2025.

Τα προγράμματα πολεοδομικού σχεδιασμού στοχεύουν στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων και εν γένει την ορθολογική οργάνωση του χώρου με όρους βιωσιμότητας. Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Αποτέλεσε επιλογή μας η υποβολή αιτήματος ένταξης για ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Σπάρτης, με στόχο να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός, η απλοποίηση και η βέλτιστη οργάνωση του συστήματος χωρικής διαχείρισης και η επίλυση χρόνιων προβλημάτων.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί ένα άρτιο και ποιοτικό αποτέλεσμα.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ