“Ένα ακόμη βήμα για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου Σπάρτης”

Ανακοίνωση Δήμου Σπάρτης

Ένα ακόμη βήμα στη προσπάθεια του Δήμου Σπάρτης για την επαναλειτουρ-γία του αεροδρομίου, έγινε σήμερα με την διαβίβαση από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προς το Δήμο μας, της Έκθεσης Αυ-τοψίας Αεροδρομίου Σπάρτης!

Σύμφωνα με την Έκθεση, αν προβούμε στις παρακάτω παρεμβάσεις, το Αε-ροδρόμιο Σπάρτης θα πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης του Σικάγο για αεροδρόμια «κατηγορίας 1»!

1. Διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου (δένδρα και περίφραξη) του ά-κρου του διαδρόμου

2. Καθαρισμός της ζώνης ασφαλείας του διαδρόμου προσγείωσης από τη αυτοφυή βλάστηση και των δενδρυλλίων που βρίσκονται πλησίον του

3. Αποκατάσταση της κατεστραμμένης περίφραξης σε συγκεκριμένα τμή-ματα για την ασφαλή λειτουργία του πεδίου προσγείωσης

4. Αντικατάσταση των δύο ανεμουρίων

5. Εκ νέου διαγράμμιση του διαδρόμου προσγείωσης, του συνδετηρίου τροχοδρόμου και της πίστας

6. Ενεργοποίηση της πυρασφάλειας του πεδίου προσγείωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας Αεροδρομίων (ΦΕΚ 1810/Β΄/09-09-2008).

Ο Δήμος Σπάρτης θα προσπαθήσει να υλοποιήσει τα παραπάνω έργα, σύμ-φωνα με την Έκθεση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ