Ειδικό Συνεργάτη προσλαμβάνει ο δήμαρχος Ελαφονήσου

Απαιτείται εμπειρία σε θέματα Ο.Τ.Α.

Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου Γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη με εμπειρία σε θέματα Ο.Τ.Α., με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας και προσλαμβάνεται.

Γνωστοποίηση