ΔΥΠΑ | Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Υποβολή Αιτήσεων στο Δωρεάν Διαδικτυακό Πρόγραμμα

Από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00, μέχρι την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για δωρεάν συμμετοχή στο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», συνολικής διάρκειας 100 ωρών, για 500 άνεργες γυναίκες.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΔΥΠΑ – HUAWEI για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και την μείωση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας.

Στο παρόν πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όσες ενδιαφερόμενες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1) Γυναίκες ηλικίας 25 έως 50 ετών.

2) Ενεργό δελτίο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α.

3) Απόφοιτες τουλάχιστον δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε: α) σχολές ειδικοτήτων πληροφορικής και β) σχολές θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης.

4) Γνώση Αγγλικής γλώσσας, αντίστοιχου επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ).

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες →  Βασικές δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για άνεργες γυναίκες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης, ανατρέξτε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος