Δ.Σπάρτης: Ενημέρωση για παράταση ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού

Ο Δήμος Σπάρτης σας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια εφαρμογής της υπ. αριθμ. 68749/3-10-2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα των ευεργετικών διατάξεων του Ν4611/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το έκτο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄145/30-9-2019) περί ρύθμισης οφειλών και της αξιοποίησης κάθε μέσου για την ευρεία γνωστοποίηση τους, έχει ήδη αποστείλει στους δημότες ενημερωτικές επιστολές, σχετικά με τις δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών που θα έχουν ταμειακά βεβαιωθεί μέχρι και 29/11/2019.
Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:
Οφειλές που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου.
Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.
Οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019
Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με πλήρη ή μερική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ και ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι εκατό (100).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης και στα τηλέφωνα 2731361105 (κ. Ι. Βαρελλάς) και 2731361107 (κ. Α. Κωνσταντέλλου)